Slovesá zakončené sa časujú nasledovne:

reñir(po)hádať sa

 

 

 

 

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

riño

reñimos

riñes

reñís

riñe

riñen

konjuktív prítomného času

riña

riñamos

riñas

riñáis

riña

riñan

jednoduché perfektum

reñí

reñimos

reñiste

reñisteis

riñó

riñieron

konjuktív imperfekta

riñiera/-ese

riñéramos/-ésemos

riñieras/-eses

riñerais/-eseis

riñiera/-ese

riñeran/-esen

rozkazovací spôsobØ

riñamos

riñe

reñid

(Vd.) riña

(Vs.) riñan

gerundium

riñendoDo tejto skupiny patria aj nasledovné slovesá:

reñir hádať sa

teñir farbiť

teñirse sfarbiť sa, zafarbiť si vlasy

desteñir odfarbiť, púšťať (o farbe látky)

ceñir opásať, obklopiť

heñir hniesť


 

Hlavné významy slovesa reñir:

  1. papuľovať, vyčítať, nadávať komu (zvlášť deťom)

Napr.:

Su madre le riñó. Jeho matka mu vynadala.

  1. hádať sa, pohádať sa

Napr.:

Ha reñido con su novio. Pohádala sa so svojím priateľom.

 

 

Sloveso reír(se)

Sloveso reír(se) sa časuje ako sloveso pedir. Koncovky sa však pripájajú ku kmeňu končiacemu na samohlásku re- a preto je jeho časovanie vrátane zmien pomerne zložité.

Neprízvučné –i sa v nasledovných koncovkách –ió, -ieron, -iera, -iese vynecháva aby za sebou nenasledovali dve i (rió, rieron atď.).


reír(se) smiať sa

prítomný čas oznamovacieho spôsobu

(me) río

(nos) reímos

(te) ríes

(os) reís

(se) ríe

(se) ríen

konjuktív prítomného času

 

 

(me) ría

 

 

(nos) riamos

(te) rías

(os) riáis

(se) ría

(se) rian

jednoduché perfektum

 

 

(me) reí

 

 

(nos) reimos

(te) reiste

(os) reisteis

(se) rió

(se) rieron

konjuktív imperfekta

 

 

(me) riera/riese

 

 

(nos) riéramos/riésemos

(te) rieras/rieses

(os) rierais/rieseis

(se) riera/riese

(se) rieran/riesen

rozkazovací spôsobØ

ríamos (riámonos)

ríe(te)

reíd(os)

(Vd.) ría(se)

(Vds.) rían(se)

gerundium

riendo, riéndose


 

Ostatné tvary sú pravidelné.

Rovnako sa časujú nasledovné slovesá:

sonreír(se) usmievať sa

freír smažiť

 

Niekoľko väzieb so slovesom reír(se):

ríe bien quien ríe el último kto sa smeje naposledy ten sa smeje najlepšie

echar(se) a reír rozosmiať sa, dať sa do smiechu

hacer reír rozosmiať

no me hagas reír nebuď smiešny

no tengo ganas de reír nie je mi do smiechu

reír los chistes smiať sa na vtipoch

me río de todos všetci sú mi na smiech

reírse a carcajadas smiať sa na celé kolo/ z plných pľúc
Zopakujte si:
1. Vyčasuj nasledovné slovesá v jednoduchom perfekte: sonreírse, ceñir, desteñir.
2. Vytvor rozkazovací spôsob zo slovies z prvej úlohy.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9