Hacerse

Sloveso hacerse sa používa vo význame stať sa čím, teda zvoliť si povolanie, stať sa členom hnutia alebo organizácie. Ide o dobrovoľnú alebo progresívnu zmenu.

Napr.:

Mehice actor (abogado, ingeniero, médico, etc.).

Stal som sa hercom (advokátom, inžinierom, lekárom, atď.).


Se han hecho demócratos (repulicanos, católicos, etc.)

Stali sa demokratmi (republikánmi, katolíkmi, atď.).


Hacerse sa tiež používa vo väzbách:

Napr.:

hacerse viejo zostarnúť

hacerse amigos spriateliť sa

 

 

 

Llegar, ser

Slovesá llegarser v spojení s osobnými zámenami majú tiež význam stať sa čím vďaka istému úsiliu, postupne dospieť k niečomu. V ostatných spojeniach označujú vyvrcholenie určitých okolností.

Napr.:

Llegó a ser actor. Stal sa z neho herec.

La situación llegó a ser crítica. Situácia sa stala kritickou.

 

 

 

Volverse

Sloveso volverse vyjadruje väčšinou definitívnu alebo dlhodobú zmenu.

Napr.:

Se volvieron locos. Zbláznili sa.

El vino se volvió vinagre. Víno skyslo.

 

 

 

Ponerse

Sloveso poneres sa vzťahuje k prechodnej, dočasnej zmene.

Napr.:

Se puso enferma. Ochorela.

Nos pusimos nerviosos. Znervózneli sme.

 

 

 

Quedar(se)

Sloveso quedar(se) znamená dostať sa do istej situácie, dočasne alebo skôr definitívne.

Napr.:

(Se) quedó ciego. Oslepol.

Al morir su madre, quedó heredera. Po smrti matky sa stala dedičkou.

 

 

 

Convertirse en, transformarse en

Slovesá convertirse en transformarse en sa používajú na vyjadrenie pomalej, dlhotrvajúcej zmeny.

Napr.:

Se convirtió en un hombre honrado. Stal sa z neho čestný muž.

Te convertiste en una intelectual. Stala sa z teba intelektuálka.

La escuela se transformó en cine. Zo školy sa stalo kino.


Slovesá typu ovdovieť, skysnúť, zosmutnieť, atď. je možné do španielčiny preložiť dvoma spôsobmi:

  • buď použitím obdobného odvodeného slovesa - enviudar, agriarse, entristecer(se)

  • alebo opisom - quedar viudo/-a, volverse agrio, poneres tristeZopakujte si:
Prelož nasledujúce vety:
1. Dedko s babkou zostarli.
2. Zo spolužiaka sa stal dobrý žiak.
3. Ochoreli.

Použitá literatúra:
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9