Vypracoval: Mgr. Tomáš GodišV nasledujúcej kapitole si predstavíme zvyšné delenie slovies a slovesné tvary.


Podľa hľadiska slovotvorby rozdeľujeme slovesá na slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými slovesami.

Slovesá s odlučiteľnými predponami sú také, ktorých predpony v oznamovacej vete oddeľujeme a dávame na koniec ako napr. v slove ausmachen:

 

Erika macht das Licht in der Garage aus.

 

Medzi odlučiteľné predpony radíme napr. predpony: an, aus, auf, ein, mit, fern.


Slovesá s neodlučiteľnými predponami, tiež obsahujú predponu, ale túto zo slova nikdy neodlučujeme. K takýmto slovesám patrí napr. verspielen


Julia ver spielt immer alles.


Medzi neodlučiteľné predpony radíme predpony: er- , ge-, ver-, zer-, be-, ent-.


V nemčine však existujú aj také prípady slovies, ktoré obsahujú predponu, ktorá môže byť v istých prípadoch odlučiteľná aj neodlučiteľná. Záleží to však od významu takýchto slovies.

Napríklad: sloveso wiederholen (opakovať, vziať) má predponu wieder-.


Ich wiederhole die Grammatik. (Znova opakujem gramatiku.).


Ich hole die Bücher wieder. (Znovu vezmem knihy.).


Takéto slovesá nazývame zmiešané slovesá.


Z hľadiska použitia rozdeľujeme slovesá na nasledovné:


Zvratné slovesá: sú to slovesá, ktoré dokážu pomocou použitia zvratných zámen vytvoriť vzťah zvratnosti. Medzi zvratné slovesá patrí napríklad sloveso „kaufen“. Medzi nezvratné slovesá napríklad sloveso „sterben“:

 

Er kauft sich ein neues Auto (On si kupuje nové auto) Er stirbt sich. x (On sa umiera)