Slovesá s predponou ver- zaraďujeme k slovesám s neodlučiteľnou predponou, čo znamená, že predponu od slovesa nikdy neodlučujeme a predpona je so základným slovesom spojená vo všetkých slovesných tvaroch, napr. pri tvorení príčastia minulého v zloženom minulom čase.

Predpona ver- je vždy neprízvučná, prízvuk je na kmeni slovesa.

 

Slovesá s predponou ver- sa tvoria:

 

od slovies: verbieten

od podstatných mien: verhungern

od prídavných mien a prísloviek: verkürzen, verspäten.

 

Pri tvorení slovies s ver- od prídavných mien dochádza niekedy k presunu tvaru prídavného mena do tvaru komparatívu, napr. klein – kleiner - verkleinern.

 

Slovesá s predponou ver- môžu vyjadrovať:

 

zmenu stavu: verarbeiten (spracovať), verbessern (zlepšiť), verändern (zmeniť)

 

skončenie deja: verblühen (odkvitnúť), verbrennen (zhorieť), verbluten (vykrvácať)

pochybenie: sich verhören (zle počuť)

smer preč: verreisen (odcestovať), verkaufen (predať), vertreiben (odohnať/zahnať)

 

Príklady slovies s predponou ver-

 

verlieren – stratiť, prehrať

veräppeln – doberať si niekoho

verbannen – vykázať, vyhostiť

 

verbergen – ukryť, schovať

veranschaulichen – znázorniť

verschlimmern – zhoršiť

verschlafen – zaspať

sich versprechen – prerieknuť sa

verspielen – prehrať (majetok)

verfahren – postupovať, konať podľa schémy

verneinen – poprieť, negovať

verbinden – spojiť

verfälschen – sfalšovať

verfärben – prefarbiť

verwunden – raniť, poraniť

verletzen – poraniť

vertilgen – vyhubiť (hmyz)

vertrödeln – premárniť (čas)

verursachen – zapríčiniť

verabscheuen – sprotiviť si

veralten – ostarnúť, opotrebovať sa

vereinigen – zjednotiť

verhärten - stvrdnúť

vertagen – odročiť

 

vergeigen – pokaziť (hru), (schlecht geigen)

vertuschen – skrývať, zatajiť

 

Aufgabe:

 

Ordnen Sie die Verben den Erklärungen zu. Manchmal passen auch zwei Verben zu einer Erklärung.

1.Tatsachen falsch darstellen

2. Ekel vor etwas empfinden

3. etwas bekommt eine andere Farbe

4. durch Bilder etwas deutlich machen

5. Unkraut ausrotten

6. der Grund für etwas sein

7. beim Poker Geld verlieren

8. etwas auf einen späteren Zeitpunkt legen

9. Zeit mit Nichtstun verbringen

10. ein Zustand wird schlechterLösung: 1. verfälschen, 2. verabscheuen, 3. verfärben, 4. veranschaulichen 5. vertilgen, 6. verursachen, 7. verspielen, 8. verlegen, vertagen, 9. vertrödeln, 10. verschlechtern

 Použitá literatúra:
www.duden.de