Vypracovala: PaedDr . Jana Hanesová

 

 

Pri čítaní textov v nemčine sa stretneme s javom, kedy niektoré slovesá sa viažu s inou predložkou ako v slovenčine. Podobne je to i s pádom podstatných mien. Po rovnakej predložke nemusí nasledovať podstatné meno v tom istom páde. Pre správne osvojenie cudzieho jazyka je však potrebné uvedomiť si túto skutočnosť a používať správne predložkové väzby. V tejto kapitole uvedieme najčastejšie používané slovesá s pevnou predložkovou väzbou, po ktorých nasleduje sloveso v 3. páde.

 

abhängen von + 3. pád – závisieť od koho, čoho

Napr.

Die Temperaturen hängen von der Oberfläche des Landes ab.

Teploty závisia od povrchu krajiny.

 

anfangen mit + 3. pád - začať s čím

Napr.

Kannst du heute mit dem Lesen anfangen?

Môžeš dnes začať s čítaním?

 

arbeiten an + 3. pád – pracovať na čom

Napr.

Der Regisseur arbeitet an dem neuen Film.

Režisér pracuje na novom filme.

 

sich beschäftigen mit + 3. pád – zaoberať sa kým, čím

Napr.

Das Finanzwesen umfasst alle wissenschaftlichen Teilgebiete, die sich mit Finanzen beschäftigen.

Finančníctvo obsahuje všetky vedecké teórie, ktoré sa zaoberajú s financiami.

 

duften nach + 3. pád – voňať čím

Napr.

Die Frau duftet nach Rosen.

Žena vonia ružami.

 

einladen zu + 3. pád – pozvať

Napr.

Wir haben unsere Freunde zum Geburtstagfeier eingeladen.

My sme pozvali našich priateľov na narodeninovú oslavu.

 

enden mit + 3. pád - končiť s kým, čím

Napr.

Die Studenten enden diese Woche mit der Vorbereitung fürs Abitur.

Študenti končia tento týždeň s prípravou na maturitu.

 

sich entschuldigen bei + 3. pád – ospravedlniť sa komu

Napr.

Die Kinder haben sich beim Vater entschuldigt.

Deti sa ospravedlnili otcovi.

 

erschrecken vor + 3. pád – naľakať sa

Napr.

Das Kind hat sich vor dem Lärm erschrocken.

Dieťa sa naľakalo hluku.