Slovesá s dvojakou predložkovou väzbou

  • väzba slovesa znamená, že sloveso si vyžaduje predmet v určitom páde alebo s predložkou v určitom páde

  • slovesá v nemčine a slovenčine majú odlišnú väzbu

  • predložkové väzby slovies sa učíme naspamäť, keďže neexistuje žiadne pravidlo ich používania

  • v nemčine existujú slovesá, ktoré majú dve predložky, ktoré možno používať ľubovoľne, napr.:

sprechen von + Dativ (D): Er spricht von seinem Erlebnis. (Hovorí o svojom zážitku.)
sprechen über + Akkusativ (A): Er spricht über sein Erlebnis.

Takto sa správajú aj: reden, erzählen, berichten

 

 

V nemčine poznáme slovesá, ktoré majú dvojakú väzbu, ktorá vyjadruje aj významový rozdiel:

sich freuen: an (D)/auf (A)/über (A)

 

Ak chcem vyjadriť, že sa teším na niečo budúce:

Ich freue mich auf den Urlaub. (Teším sa na dovolenku, ešte sa len uskutoční)