Vypracovala: PaedDr. Jana Hanesová

 

 

Pri príprave na používanie cudzieho jazyka v praxi si musíme uvedomiť skutočnosť, že niektoré slovesá sa v nemeckom jazyku neviažu s tým istým pádom ako v slovenčine. Uvedieme teraz niektoré príklady, ktoré by mali študentom pomôcť osvojiť si tento jav a prispieť k jeho pochopeniu.

 

abholen + 4 pád. – prísť pre niekoho/ niečo, vyzdvihnúť niekoho/ niečo

 

Napr.

Ich habe den Vater im Bahnhof abgeholt.

Ja som prišiel pre otca na stanicu.

 

anrufen + 4. pád – zatelefonovať, zavolať niekomu

 

Napr.

Maria hat schon die Tante angerufen.

Mária už tete zavolala.

 

sich anschauen + 4. pád – pozrieť si niečo

 

Napr.

Die Touristen haben sich die Galerie angeschaut.

Turisti si pozreli galériu.

 

beantworten + 4. pád – zodpovedať niečo

 

Napr.

Beantworten Sie, bitte, meine Frage.

Odpovedzte prosím na moju otázku.

 

begegnen + 3. pád – stretnúť niekoho/ niečo

 

Napr.

Ich bin diese Woche deinem Vater begegnet.

Tento týždeň som stretol tvojho otca.

 

duzen + 4. pád - tykať komu

 

Napr.

Duzen Sie den Chef, Herr Meier?

Tykáte šéfovi, pán Maier?

 

fragen + 4. pád - pýtať sa niekoho

 

Napr.

Diese Studenten fragen den Professor sehr oft.

Títo študenti sa profesora pýtajú veľmi často.

 

heiraten + 4. pád - vydať sa za niekoho, oženiť sa s niekým

 

Napr.

Petra hat den bekanten Mann geheitatet.

Petra sa vydala za známeho muža.

 

kennen lernen + 4. pád - zoznámiť sa s niekým,

Napr.

Wollen sie meinen Bruder kennen lernen?

Chcete sa zoznámiť s mojím bratom?

 

siezen + 4 pád - vykať niekomu

 

Napr.

Sie müssen den Bruder nicht siezen.

Nemusíte bratovi vykať.

 

sich überlegen + 4. pád – rozmyslieť si niečo

 

Napr.

Ich muss mich diese Sache noch gut überlegen.

Musím si túto vec ešte dobre premyslieť.

 

umgehen + 4. pád – ísť okolo niekoho/ niečoho, obísť niekoho/ niečo

 

Napr.

Heute müssen wir diese Stadt umgehen.

Dnes musíme toto mesto obísť.

 

vergessen + 4. pád – zabudnúť na niekoho/ niečo

 

Napr.

Petra hat den Hut ganz vergessen.

Petra celkom zabudla na klobúk.

 

verlassen + 4. pád – opustiť niekoho/ niečo

 

Napr.

Frau Maier hat ihren Eheman verlassen.

Pani Maierová opustila svojho manžela.

 

verstehen + 4. pád – rozumieť niekomu/ niečomu

 

Napr.

Er versteht Mathematik gang gut.

On rozumie matematike celkom dobre.

 

Kontrolne otázky:

  1. Uveďte príklad použitia slovesa verstehen!

  2. Používa sa sloveso wissen s predložkou, alebo v bezpredložkovej väzbe?

  3. Ako preložíme slovné spojenie „premyslieť si niečo“?

  4. Ako preložíte do nemčiny spojenie „prísť po niekoho“?

  5. Použite vo vete sloveso „pýtať sa na niekoho“!

  6. Aký je slovenský význam slovesa „siezen“?

 

Použitá literatúra:

  • Themen aktuell 2

  • Zmaturuj z nemeckého jazyka

  • Príručná gramatika nemčiny