Druhá slovesná trieda (slovesá ukončené na –ERE)

 

Časovanie slovies 2. slovesnej triedy je podobné ako časovanie slovies 1. slovesnej triedy.

 

Všimneme si, že koncovky sú takmer vo všetkých osobách rovnaké. Slovesá 1. slovesnej a 2. slovesnej triedy majú odlišné koncovky v 3. osobe jednotného čísla a v 2. osobe množného čísla:


(Na rýchle zopakovanie „saltare“ – 1. slovesná trieda: io salto, tu salti, lui/lei salta, noi saltiamo, voi saltate, loro saltano).


 

2. slovesná trieda


 

 

VEDERE – vidieť

io VEDO

noi VEDIAMO

tu VEDI

voi VEDETE

lui / lei VEDE

loro VEDONOSlovesá 2. slovesnej triedy ukončené na –CERE, -SCERE a –GERE si zachovávajú mäkkú resp. tvrdú výslovnosť, vzhľadom na koncovku. Tvrdá výslovnosť ostáva v 1. osobe jednotného čísla a v 3. osobe množného čísla:


 

 

CONVINCERE – presvedčiť

io CONVINCO

noi CONVINCIAMO

tu CONVINCI

voi CONVINCETE

lui / lei CONVINCE

loro CONVINCONO 

 

CRESCERE – rásť

io CRESCO

noi CRESCIAMO

tu CRESCI

voi CRESCETE

lui / lei CRESCE

loro CRESCONO 

 

STRINGERE - stisnúť

io STRINGO

noi STRINGIAMO

tu STRINGI

voi STRINGETE

lui / lei STRINGE

loro STRINGONO 

  • Zapamätajte si nasledujúcu výnimku, čo sa týka koncoviek –CERE:

 

Výnimkami sú napr. slovesá piacere, giacere, tacere, ktoré si počas celého časovania zachovávajú mäkkú výslovnosť. Tieto slovesá v 1. osobe jednotného a množného čísla a v 3. osobe množného čísla priberajú samohlásku I; to spôsobuje to, že spoluhláska „C“ sa pred touto samohláskou zdvojí:


 

 

PIACERE – páčiť sa

io PIACC-I-O

noi PIACCIAMO

tu PIACI

voi PIACETE

lui / lei PIACE

loro PIACC-I-ONO 

Tretia slovesná trieda (slovesá ukončené na –IRE)


Slovesá v 3. slovesnej triede majú dve formy časovania, pravidelnú a nepravidelnú formu. Nepravidelne sa časujú slovesá ako: finire, capire, seppelire, punire, preferire...

 

Tieto vo všetkých osobách jednotného čísla a v 3. osobe množného čísla priberajú pred príslušnou koncovkou príponu –ISC.


 

 

Pravidelné časovanie:


 

 

APRIRE – otvoriť

io APRO

noi APRIAMO

tu APRI

voi APRITE

lui / lei APRE

loro APRONO