Predložkové väzby

verb + preposition

Niektoré slovesá viažu na seba predložku.

Neexistuje pravidlo, podľa ktorého priraďujeme predložky k slovesám. Učíme sa ich naspamäť.


verb + to

talk to

speak to

hovoriť s

Who was the man you were talking to?(Kto bol ten muž, s ktorým si sa rozprával?)

Please, speak to me. (Prosím, hovor so mnou)

listen to

počúvať

listen to music every day. (Počúvam hudbu každý deň.)

write to

písať

wrote letter to my penfriend yesterday.(Včera som napísal list môjmu kamarátovi.)

happen to

stať sa

What happened to you? (Čo sa ti stalo?)

invite somebody to

pozvať niekoho

They only inviteda few peopleto their wedding. (Pozvali len pár ľudí na ich svadbu.)


verb + at

look at

pozerať na

Why are you looking at me like that? (Prečo sa na mňa tak pozráš?)

laugh at

smiať sa

I look stupid with this haircut. Everybody willlaugh at me. (Vyzerám hlúpo s týmto účesom. Každý sa na mne bude smiať.)


verb + in

believe in

veriť

Do you believe in God? (Veríš v Boha?)