V angličtine rozlišujeme slovesá, po ktorých používame slovesá s príponou –ing alebo to infinitive (neurčitok).


 

Slovesá + to neurčitok


want chcieťto(to do, to work, to be ...)

hope dúfať

need potrebovať

plan plánovať

expect očakávať

promise sľúbiť

decide rozhodnúť sa

offer ponúknuť

refuse odmietnuť

try skúsiť

forget zabudnúť

learn učiť sa


 

What do you want to do this evening?

It´s not very late. We don´t need to go home yet.

Tina has decided to sell her car.

You forgot to switch off the light when you went out.

My brother is learning to drive.

tried to read my book but I was too tired.Slovesá + -ing

 

enjoy tešiť, radovať sa- ing(working, doing, being ...)

mind prekážať, namietať

stop zastaviť

finish skončiť

suggest navrhnúť

imagine predstaviť si
 

enjoy dancing.

I don´t mind getting up early.

Has it stopped raining?

Sonia suggested going to the cinema.


Po niektorých slovesách môže nasledovať aj prípona –ing aj to neurčitok.


 

begin začať


- ing/to

working, doing, being ...

to work, to do, to be ...

start začať

continue pokračovať


 

It has started to rain. alebo It has started raining.


Niekedy sa však mení význam a to pri slovesách stopremember:


remember + -ing používame, keď sme niečo v minulosti už robili a teraz sme si na to spomenuli


I know I locked the door. I remember locking it. (Viem, že som zamkol dvere. Pamätám si, že som ich zamykal.)


remember + to neurčitok používame, keď sme niečo neurobili a spomenuli sme si, že to máme urobiť


remember to lock the door when I leave house. (Spomeniem si zamknúť dvere predtým ako odídem z domu.)


stop + -ing používame, keď sme prestali s nejakou aktivitou

stopped smoking last year. (Minulý rok som prestal fajčiť.)


stop + to neurčitok používame, keď prestanem niečo robiť, aby som urobil niečo iné

stopped walking to have a rest. (Prestal som kráčať, aby som si oddýchol.)Zopakujte si:
1. S ktorými slovesami používame to neurčitok?
2. S ktorými slovesami používame –ing?
3. S ktorými slovesami používame oboje? Pri ktorých slovesách sa mení význam?

Použitá literatúra:
Murphy, R., Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 2006
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004