témy literatúry: vojna

SNP

Slovenský .tát

kolektivizácia

budovanie socializmu . objavujú sa aj knihy s kritikou

- prelom nastáva od roku 1956 . priblí.enie slovenskej literatúry k európskej

- literatúra je ovplyvnená v.etkými témami

- prozaikov delíme: 1. star.ia generácia

2. stredná generácia

3. mlad.ia generácia

- próza:

1. OFICIÁLNA . Vladimír Mináč, Alfonz Bednár, Rudolf Ja.ík, Dominik Tatarka, Ladislav

Mňačko

- témy: 2. svetová vojna

Slovenský .tát

SNP

kolektivizácia

budovanie socializmu

2. NEOFICIÁLNA a) priečinková literatúra . nemohla byť vydaná, patria sem aj diela

oficiálnych autorov, ktoré nemohli byť

vydané

b) literatúra vydávaná v zahraničí . pa.ovala sa, bola to kritika

socializmu

c) literatúra mladej generácie . nadviazala na európsku literatúru