- mala vlastný vývoj

- ovplvnili ju spoločenské a politické pomery: 1. svetová vojna

prvý Slovenský .tát (1939 . 1944 Tiso)

SNP . 29.8.1944 Banská Bystrica

- zánik Slovenského .tátu viedol k obnoveniu Československa

- prvé internacionálne vystúpenie proti fa.izmu

- 23.9.1944 . oslobodená prvá obec na na.om území . Kalinovo

- oslobodzuje sa celé územie Slovenska, 4.4.1945 . oslobodená Bratislava

- roky 1945 . 1948: boj o charakter republiky:

- v.etky krajiny, ktoré oslobodila Červená armáda, prejdú do

Východného bloku

- začína proces budovania socializmu, aj keď .táty chceli

zostať kapitalistickými

- zmeny sa museli uskutočniť pomocou revolúcie

- existovali rôzne politické strany: agrárna strana

demokrati

komunisti

- v Čechách vyhrali voľby komunisti

- vyhrali aj oficiálne v celom Československu (na Slovensku . zmanipulované voľby)

- parlamentné voľby otvorili cestu revolúcii . 25.2.1948

- 1. verzia = VÍŤAZNÝ FEBRUÁR . ideológia, .e zvíťazila robotnícka trieda a Komunistická

strana (KS)

- 1. komunistický prezident . Klement Gottwald

- revolúcia otvorila cestu budovaniu socializmu, trvalo do roku 1989

- 2. verzia = KONTRAREVOLÚCIA . súkromný majetok bol zhabaný, pre.iel do .tátneho

vlastníctva

- tí, čo nesúhlasia, odchádzajú . silná emigračná vlna

- znárodnenie v.etkých majetkov nad 50 zamestnancov, neskôr v.etkých podnikov

- 50. roky . KOLEKTIVIZÁCIA = prechod súkromnej pôdy do .tátneho vlastníctva, vznikajú

JRD a .tátne majetky

- uzatváranie hraníc a vytvorenie ..eleznej opony.

- 1967 . začína v Bratislave vychádzať Kultúrny .ivot

- šéfredaktor Roman Kaliský

- začalo sa poukazovať na chyby v spoločnosti: v ideológii a v kádrovej politike

- ľudia chceli .socializmus s ľudskou tvárou. . Alexander Dubček

- 21.8.1968 . vstup vojsk Var.avskej zmluvy, zostali do roku 1989

- 70. roky . ROKY KONSOLIDÁCIE . upevnili moc robotníckej triedy a KS

- rok 1983 . PERESTROJKA . začína prestavba socializmu

- Michail Gorbačov: .Ka.dá krajina mô.e ísť vlastnou cestou..

- október 1989 . pád Berlínskeho múru

- .tudenti v Československu sa postavili za demokraciu

- 17.novembra 1989 . revolúcia