Slováci v USA:

 • Pred 1. svetovou vojnou žilo v Amerike cca 500 000 Slovákov.

 • Nemali v Uhorsku prácu, v monarchii žilo sa vo veľkej biede, v nevyhovujúcich životných podmienkach.

 • V Uhorsku bol veľký nedostatok pracovných príležitostí, preto mnohí Slováci odišli za prácou do Ameriky.

 • V Amerike našli najmä demokraciu, čo bolo pre nich veľkým prekvapením a viedlo ich k úvahám, že keď „sa to dá inde, prečo sa to nedá aj u nich – doma.“

 • Slováci využili demokratické podmienky v Amerike a postupne si začali zakladať rôzne spolky – národné, telovýchovné, hospodárske, náboženské,...

 • V roku 1917 sa viaceré spolky spojili do tzv. Slovenskej ligy.

 

Práve Slováci v Amerike sa začali pod vplyvom života v USA zaujímať viacej o osudy Slovákov v Uhorsku a postupne sa začali výrazne zaujímať o možnosti využiť situáciu vo svete na vytvorenie samostatného štátu Čechov a Slovákov.

Cítili ale, že Slováci samostatne nie sú pripravení vytvoriť osobitný štát, preto hľadali spojenca. Našli ho práve v Čechoch, ktorí boli Slovákom jazykovo i kultúrne najbližší.

Čechov teda považovali za vhodného spojenca na vytvorenie samostatného štátu.

 

Aktivity Slovákov a Čechov v USA:

 • Osobné stretnutia Slovákov a Čechov počas rôznych besied, verejných zhromaždeniach, kultúrnych a spoločenských udalostiach.

 • Písanie článkov s uvedenou tematikou a ich zverejňovanie na stránkach spolkových časopisov.

 

Slovenská liga:

 • Slovenská liga v Amerike bola založená 30. mája 1907 v Clevelande.

 • Jej prvým predsedom bol Štefan Furdek.

 • Bola vytvorená ako strešná organizácia, združujúca viaceré už existujúce krajanské spolky.

 • Jej cieľom bolo reprezentovať amerických Slovákov a podporovať emancipačné snahy Slovákov vo vtedajšom Uhorsku.

 • V roku 1914 Slovenská liga pod vedením Ivana Daxnera vypracovala politický program o požiadavkách slovenského národa - Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských.

 • 22. októbra 1915 uzatvorili v Clevelande predstavitelia ligy a Českého národného združenia dokument o vytvorení spoločného štátu pod názvom Clevelandská dohoda.

 

 

Clevelandská dohoda:

Jeden z najvýznamnejších dokumentov, ktoré prispeli ku vzniku Československej republiky.

 • Bola prijatá na konferencii v Clevelande.

 • Prijali ju zástupcovia slovenských a českých spolkov v USA.

 • Prijatá bola dňa 22. – 23. október 1915.

 • Žiadali v nej vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov s federatívnym usporiadaním, v ktorom bude mať Slovensko úplnú národnú autonómiu s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, s úplnou kultúrnou slobodou a s plným právom používať slovenský jazyk.

 • Formou vlády mala byť personálna únia.


Požiadavky Clevelandskej dohody:

 1. Samostatnosť českých zemí a Slovenska

 2. Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným používaním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským.

 3. Volebné právo: všeobecné, tajné a priame.

 4. Formy vlády: personálna únia s demokratickým zriadením štátu, podobne ako v Anglicku.

 5. Tieto body tvoria základ obapolnej dohody a môžu byť doplnené, poťažne rozšírené len na základe dorozumenia sa oboch stránok.

České národné združenie podržuje si právo prípadnej zmeny a to samé právo má aj Slovenská liga.

Cleveland, Ohio, dňa 22. októbra 1915


 

Pittsburská dohoda:

31. mája 1918 nahradila Clevelandskú dohodu Pittsburská dohoda.

V americkom Pittsburghu ju podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom.

Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy USA T. G. Masaryk.

Uvedená dohoda nerátala so spojením Čechov a Slovákov ako dvoch samostatných, rovnoprávnych národov do federatívneho zväzku.

Nehovorí sa v nej už ani o samostatnom slovenskom národe.

Podľa Pittsburskej dohody malo byť Slovensko autonómnou časťou centrálne riadeného štátu. Malo mať ale svoj snem, administratívne inštitúcie, súdy, slovenský jazyk používaný v školách, v úradoch a v občianskom živote.

 

Text Pittsburskej dohody:

„Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj. Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia a Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národnej Rady, prof. Masaryka, o česko-slovenskej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:

 • Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.

 • Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.

 • Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.

 • Česko-slovenský štát bude republikou. Jeho Konštitúcia bude demokratická.

 • Organizácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dohovorení, prehĺbená a upravená.

 • Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.“

Albert Mamatey, Ivan Bielek, Ján Janček ml., Matúš Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Michal Bosák, Gejza H. Mika, Rev. Jozef Murgaš, Ignác Gessay, Jozef Hušek, Rev. Ján Kubašek, Andrej Schustek, Jozef Karlovský, Rev. Pavel J. Šiška, Ján Adolf Ferienčík, Ivan Daxner, T. G. Masaryk, Karel Pergler, Hynek Dostál, Ludvík Fisher, Rev. Oldřich Zlámal, B. Simek, Vojta Beneš, J. J. Zmrhal, Rev. Innocent Kestl, Jan Straka, Jos. Martinek, Dr. Joseph P. Pecivál

 Zopakujte si:
1. Charakterizujte postavenie Slovákov na začiatku 20. storočia v Rakúsko-Uhorsku.
2. Porovnajte Clevelandskú a Pittsburskú dohodu a vysvetlite ich význam v našich dejinách.

Použitá literatúra:
DEJEPIS NA DLANI. 1. vyd. 2004. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01211-7
ĎURČO, E.: Dejepis na dlani. 1. vyd. 1995. Enigma. Bratislava. ISBN 80-88798-00-0
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_liga_v_Amerike
http://www.klasici.sk/node/511
www.moderni-dejiny.cz