Súhrn všetkých slov, ktoré existujú v slovenskom jazyku, nazývame slovná zásoba.

Slovná zásoba slovenského jazyka je zaznamenaná v rôznych druhoch slovníkov slovenského jazyka, napríklad v pravopisnom slovníku, výkladovom slovníku, synonymickom slovníku, historickom slovníku, atď.


Slovnú zásobu členíme podľa:

 

 • častosti používania,

 • vecného významu,

 • vzťahov medzi slovami,

 • dobového výskytu,

 • citového zafarbenia,

 • pôvodu,

 • štylistickej príslušnosti,

 • spisovnosti.Slová podľa pôvodu

Slová podľa pôvodu delíme na:

 

 • domáce slová,

 • slová cudzieho pôvodu.


Domáce slová

 

Domáce slová sú slová, ktoré majú domáci pôvod.

Príklady domácich slov:

dom, strom, mama, pes, otec, ruka, pero, tvár, zrno, seno, dvor, zbojník, noha, kniha.

 

Slová cudzieho pôvodu

 

Slová cudzieho pôvodu delíme na:

 • zdomácnené slová,

 • internacionalizmy,

 • cudzie slová.


Zdomácnené slová

 

Zdomácnené slová sú slová cudzieho pôvodu, ktoré sa pravopisne aj gramaticky prispôsobili nášmu slovenskému jazyku.

Príklady zdomácnených slov:

futbal, gitara, volejbal, kilogram, bufet, lampa, pauza.

 

Internacionalizmy

 

Internacionalizmy sú slová cudzieho pôvodu, ktoré vznikli najmä zo základov gréckych a latinských slov a používajú sa aj v iných jazykoch. Sú to slová, ktoré sa rozšírili do celého sveta.

Príklady internacionalizmov:

distribúcia, emócia, extrém, autobus, akcia, hygiena, epidémia.

 

Cudzie slová

 

Cudzie slová sú slová, ktoré stále v slovenskom jazyku pociťujeme ako cudzie.

Príklady cudzích slov:

suvenír, ofsajd, curriculum vitae, mejkap, sci-fi, šou, foyer, dražé, froté, karé, kupé, whisky, rande, tabu, forte.

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o domáce slovo alebo slovo cudzieho pôvodu:

softvér

slovo cudzieho pôvodu

pole

domáce slovo

hokej

slovo cudzieho pôvodu

práca

domáce slovo

reč

domáce slovo

teológia

slovo cudzieho pôvodu

hygiena

slovo cudzieho pôvodu

publikácia

slovo cudzieho pôvodu

ovca

domáce slovo

mäso

domáce slovo

matka

domáce slovo

demokracia

slovo cudzieho pôvodu

strečing

slovo cudzieho pôvodu

peniaze

domáce slovo

indigo

slovo cudzieho pôvodu

kniha

domáce slovo

kupé

slovo cudzieho pôvodu

 Zopakujte si:
1. Podľa čoho členíme slovnú zásobu?
2. Na ktoré dve skupiny delíme slová podľa pôvodu?
3. Na ktoré tri skupiny delíme slová cudzieho pôvodu?
4. Ktoré slová nazývame internacionalizmy?
5. Vymenuj niekoľko slov, ktoré patria medzi zdomácnené slová.
6. Aký je rozdiel medzi zdomácnenými slovami a cudzími slovami?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 15 – 17.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.