V slovnej zásobe rozlišujeme slová, slovný okruh, ktroý má neslovenský pôvod.

Slová podľa pôvodu delíme na:

1. domáce: mama, otec, dom, zub, bryndza

2. cudzieho pôvodu: futbal, soprán, hifi veža, menčester, gitara

Slovenčina v procese preberania, udomácňovania slov cudzieho pôvodu používa transkripčný systém - sú zvukovo prispôsobené slovenčine

football [fútbal] - futbal  -zvukovo prepísané slovo sa v druhej fáze udomácňovania prispôsobí slovenskému pravopisu (zákon o rytmickom krátení, znelostná asimilácia)

Slová cudzieho pôvodu ďalej delíme na:

1. Zdomácnené slová: pôvodné cudzie slovo sa pravopisne a gramaticky prispôsobí nášmu jazyku - bufet, pauza, lampa...

2. Internacionalizmy: väčšinou slová latinského a gréckeho pôvodu, len čiastočne upravené a zmenené - pedagogika, literatúra, epidémia, viróza...

Týmto slovám v slovenčine hovoríme aj cudzie slová, lebo väčšiu časť slova tvorí pôvodný pravopis (mobil, computer, miss)