Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v slovenskom jazyku.

Slovnú zásobu členíme podľa:

 • častosti používania,

 • vecného významu,

 • vzťahov medzi slovami,

 • dobového výskytu,

 • citového zafarbenia,

 • pôvodu,

 • štylistickej príslušnosti,

 • spisovnosti.


 

Slová podľa pôvodu

Slová podľa pôvodu delíme na:

 • domáce slová,

 • slová cudzieho pôvodu.


 

Domáce slová

Domáce slová sú slová, ktoré majú domáci pôvod.

Príklady domácich slov:

dom, strom, mama, pes, otec, ruka, pero, tvár, zrno, seno, dvor, zbojník, noha, kniha.

 

 

Slová cudzieho pôvodu

Slová cudzieho pôvodu delíme na:

 • zdomácnené slová,

 • internacionalizmy,

 • cudzie slová.


 

Zdomácnené slová

Zdomácnené slová sú slová cudzieho pôvodu, ktoré sa pravopisne aj gramaticky prispôsobili nášmu slovenskému jazyku.

Napríklad:

futbal, volejbal, bufet, lampa, pauza, inžinier, žurnál, džíp, džínsy, kríza.


 

Internacionalizmy

Internacionalizmy sú slová cudzieho pôvodu, ktoré vznikli najmä zo základov gréckych a latinských slov a používajú sa aj v iných jazykoch. Sú to slová, ktoré sa rozšírili do celého sveta.

Napríklad:

distribúcia, emócia, extrém, autobus, akcia, hygiena, epidémia.

 

 

Cudzie slová

Cudzie slová sú slová, ktoré stále v slovenskom jazyku pociťujeme ako cudzie, používajú sa v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú čiastočnou alebo úplnou nesklonnosťou.

Napríklad:

ofsajd, curriculum vitae, mejkap, sci-fi, šou, foyer, dražé, froté, karé, kupé, whisky, rande, tabu, forte.

 

 

Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

Pri vyslovovaní a písaní slov cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva ich pôvodná výslovnosť a pôvodný pravopis.

Základné pravidlá výslovnosti a pravopisu slov cudzieho pôvodu:

 • slabiky de, te, ne, le, di, ti ni, li – vyslovujeme tvrdo,

 • po mäkkých spoluhláskach sa píše –i, ale aj –y,

 • po tvrdých spoluhláskach sa píše –y, ale aj –i,

 • po obojakých spoluhláskach sa píše –i, ale aj –y.


Príklady:

 • Tvrdá výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti ni, li:

dirigent, disk, diskotéka, légia, minifutbal, nikel, titan, titul, tiger, tip, tipovať, dezert, telefón, leporelo, neón.

 • Písanie –i, -y po mäkkých spoluhláskach:

-i: civilizácia, pacifista,

-y: acylpyrín, cylinder, cyklón, cynik.

 • Písanie –i, -y po tvrdých spoluhláskach:

-i: história, hit, chiméra, chirurg, kilogram, kino, kimono, Himaláje, gitara, chinín,

-y: gymnastika, gymnázium, gynekológia, hydroplán, hyena, hygiena, hymna, hypnóza.

 • Písanie –i, -y po obojakých spoluhláskach:

-i: bicykel, bilancia, biskup, pilier, pilot, emisia, milión, mikrofón, mikrofilm, vitalita, vitamín, riziko, rizling, signál, simulant,

-y: byreta, myrha, mystika, mýtus, pyramída, pyrit, pyžama, rytmus, sylabus,

symfónia, sympatia, symptóm, synagóga, synoda, syntax, syntéza, systém, zygota.Zopakujte si:
1. Na ktoré tri skupiny delíme slová cudzieho pôvodu?
2. Charakterizuj zdomácnené slová.
3. Charakterizuj internacionalizmy.
4. Charakterizuj cudzie slová.
5. Uveď základné pravidlá výslovnosti a pravopisu slov cudzieho pôvodu.

Použitá literatúra:
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s. 
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 28 - 33. 
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 15 – 17.