Inzerát je krátke verejné oznámenie, v ktorom ľudia niečo hľadajú alebo ponúkajú. Inzerát píšeme zrozumiteľne, stručne a bez gramatických chýb. Inzerát je spravidla platené tlačové oznámenie.


 

Plagát je verejné oznámenie o pripravovanom podujatí, napríklad divadelné predstavenie, diskotéka, projekt, verejná zbierka, cirkus, atď. Plagát býva zavesený na verejnom a dobre viditeľnom mieste.


 

Pozvánka je krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí. Pozvánka obsahuje výzvu, žiadosť alebo prosbu o účasť. Na pozvánke sú uvedené presné údaje: miesto, čas, dátum konania podujatia.


 

Vizitka - navštívenka je malá papierová kartička či lístok, na ktorom sú uvedené základné informácie o človeku. Slúži na odovzdanie uvedených informácií inej osobe. Vizitky používame v každodennom spoločenskom živote. Na vizitke sú predtlačené základné údaje o autorovi – meno, adresa, tel. číslo či ďalšie dôležité údaje. Vizitka je praktická, stručne odovzdáva informácie prijímateľovi.


 

Reklama je písané alebo hovorené verejné odporúčanie tovaru alebo služieb najčastejšie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Jej úlohou je informovať ľudí o ponuke na trhu. Cieľom reklamy je viesť ľudí k nákupu tovaru či spotrebe. Reklama musí byť zrozumiteľná pre veľkú skupinu ľudí, krátka a výstižná. Prostriedkami reklamy môže byť leták, bilbord, televízia, časopis, internet.


 

Opis je slohový útvar, v ktorom vyjadrujeme znaky a vlastnosti veci, rastliny, zvieraťa alebo osoby. Opisom zachytávame deje, procesy, činnosti, ktoré sa opakujú. Opis nemusíme vždy začínať úvodom a končiť záverom. Snažíme sa postupovať od dôležitých znakov či vlastností k tým menej dôležitým.

 

Postup pri opise zvieraťa:

  1. zviera dôkladne pozorujeme,

  2. všímame si jeho veľkosť, tvar, farby, výskyt,

  3. napíšeme si základnú osnovu,

  4. zhromaždíme dostatok podstatných a prídavných mien, ktoré zviera vystihujú,

  5. začneme opisovať hlavné vlastnosti a postupujeme k menej dôležitým,

  6. jednotlivé vlastnosti opisujeme rozvitou vetou.


 

Statický opis vzniká, keď opisujeme vec, zviera alebo rastlinu, informujeme o zložení, stavbe a vypočítavame trvalé vlastnosti. Používame slovesá v prítomnom čase, oznamovacie vety, presné pomenovania a vecné prirovnania.


 

Dynamický opis vzniká, keď opisujeme dej, proces alebo činnosť, ktorá sa opakuje. Jedným z druhov dynamického opisu je opis pracovného postupu.


Opis pracovného postupu je opis nejakej činnosti. Opisujeme a vysvetľujeme v časovej postupnosti pracovné úkony, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii nejakej činnosti, napríklad sadenie stromčekov, návod na obsluhu mixéra, recept na pečenie koláča a pod. Pri opise pracovnej činnosti často používame slovesá, a to zvyčajne v 1. osobe množného čísla prítomného času alebo v rozkazovacom spôsobe.


 

Umelecký opis vzniká, keď nejakú vec alebo jav opisujeme obrazne, pomocou umeleckých prostriedkov. Umelecký opis vyjadruje pocity, nálady, myšlienky autora.


 

Rozprávanie súvisle a pútavo zachytáva jedinečnú udalosť, zážitok či zaujímavý príbeh, ktorý sa odvíja v časovej postupnosti.


Rozprávanie členíme na tri časti:

  1. úvod – pred udalosťou,

  2. jadro – rozvíja udalosť,

  3. záver – po udalosti.

 

Jednotlivé časti rozprávania môžeme deliť na menšie časti, ktoré nazývame odseky.

V rozprávaní často používame plnovýznamové slovesá, spravidla v minulom čase.


 

Ja rozprávanie – rozprávač rozpráva svoj vlastný príbeh, zobrazuje svoje vnútorné stavy a pocity. Rozprávač používa slovesá v tvare 1. osoby jednotného čísla.


 

On rozprávanie – rozprávač rozpráva príbeh alebo zážitok, ktorého sám nebol účastníkom. Rozprávač zobrazuje udalosti, konanie a prežívanie postáv v tvare 3. osoby.


 

Rozprávanie s prvkami opisu je rozprávanie, v ktorom uplatňujeme opis postavy alebo prostredia. Rozprávač rozpráva príbeh alebo zážitok, pri ktorom opisuje aj vlastnosti človeka, jeho výzor, opisuje napríklad krajinu, v ktorej sa udalosť odohráva.

 

 Zopakujte si:
1. Kedy využívame inzerát?
2. Na čo slúži vizitka?
3. Čo vyjadrujeme opisom pracovnej činnosti?
4. Na ktoré časti členíme rozprávanie?
5. Charakterizuj rozprávanie s prvkami opisu!

Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, 139 s.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.