Interview je cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo televízii. Interview je rozhovor s cieľom zabaviť či poučiť pomocou vhodných pripravených otázok.

Otázky môžu byť:

 

 • zatvorené - napríklad: Rada športuješ?

 • otvorené - napríklad: Prečo športuješ?

 

Na zatvorené otázky odpovedá adresát zväčša slovami áno, nie alebo iným stručným údajom.

Na otvorené otázky odpovedá adresát rozvitými vetami, poskytuje nám viac informácií.

 

Osnova interview:

 • nadviazanie kontaktu,

 • oslovenie,

 • formulácia a spôsob kladenia otázok,

 • udržanie rozhovoru,

 • poďakovanie.


 

Diskusia je organizovaná výmena názorov na určitú tému. Cieľom diskusie je nájsť čo najlepšie riešenia problému, ktorý sa týka väčšieho okruhu ľudí. Na diskusiu sa účastníci i organizátori vopred pripravujú. Diskutujúci si svoj príspevok vopred napíšu a ústne ho potom prednesú napríklad na porade, schôdzi či konferencii.


Medzi pravidlá úspešnej diskusie patrí:

 • prihlásiť sa o slovo,

 • zostať pri téme,

 • pozerať sa na toho, kto má práve slovo,

 • pozorne počúvať hovoriaceho,

 • slušne vyjadriť nesúhlas s iným názorom,

 • nevysmievať sa,

 • hovoriť nahlas.


 

Pohľadnica je karta s obrázkom alebo nejakou fotografiou, ktorú zasielame poštou. Pohľadnicu posielame pri rôznych príležitostiach, napríklad na narodeniny, meniny, Vianoce, Veľkú noc, či ako pozdrav z dovolenky. Pohľadnica by mala byť stručná a zrozumiteľná. Text začíname oslovením, používame zámená s veľkými začiatočnými písmenami - Ty, Teba, Vám, Tvoj, Váš, Vám, Vy a končíme podpisom. Adresu vypisujeme podľa predtlače.

Príjemca pohľadnice sa nazýva adresát.


 

Súkromný list je spôsob dorozumievania sa medzi blízkymi ľuďmi, napríklad medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, príbuznými, priateľmi. V súkromnom liste vyjadrujeme svoje pocity, zážitky, potreby či názory. Súkromný list začíname oslovením a končíme rozlúčením, pozdravom a podpisom. Zámená píšeme s veľkým začiatočným písmenom - Ty, Vy, Tvoj, Váš.


Súkromný list má časti:

 • oslovenie,

 • úvod,

 • záver.

 

Oslovenie by malo vyjadrovať city a úctu k adresátovi.

Úvod by mal obsahovať poďakovanie a pozdrav, má nadväznosť na list, ktorý smedostali.

Záver by mal obsahovať rozlúčenie, pozdrav a podpis.


Príjemca súkromného listu sa nazýva adresát. Naobálku píšeme oslovenie a meno s priezviskom adresáta, napríklad:

 

Vážená pani

Emília Nováková


 

SMS  je krátka textová správa, alebo krátky textový odkaz prenášaný medzi mobilnými telefónmi alebo cez internet. Správa by mala byť stručná a výstižná. Obsahuje obmedzený počet znakov.


 

E-mail  je druh elektronickej komunikácie – obdoba klasickej pošty, ktorá slúži na prenos informácií s adresátom. Je doručovaná prostredníctvom internetu. Pomocou elektronickej pošty môžeme posielať aj rôzne prílohy – textové súbory, obrázky, videá. Spätná väzba – odozva adresáta nie je okamžitá.

E-mailová adresa musí obsahovať meno či prezývku adresáta, znak - @ (zavináč) a názov servera, na ktorom má adresát založenú mailovú schránku.

Do mailovej schránky sa užívateľ prihlasuje prihlasovacími údajmi – menom a heslom.


 

Správa  stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa odohrala a informuje o jej okolnostiach. Môžeme ju povedať alebo napísať. Môže to byť napríklad správa v televízii, novinách, či rozhlase, SMS, e-mail, korešpondenčný lístok.

Správa v novinách je stručná a vecná informácia o aktuálnom dianí v politike, spoločnosti, hospodárstve, kultúre či športe doma a vo svete.

Správy nás informujú nielen o pozitívnych, ale aj negatívnych udalostiach alebo javoch doma i vo svete.

Správa môže byť v písomnej, ale aj v ústnej podobe.


 

Oznámenie stručne a výstižne informuje o budúcej udalosti, teda o tom, aká udalosť, kde, kedy a ako sa uskutoční. Oznámenie môže byť v rôznej forme, napríklad vo forme oznamu, pozvánky, inzerátu, plagátu, reklamy, vizitky, jedálneho lístka a pod.

Oznámenie môže byť v písomnej podobe, ale aj v ústnej podobe (odkaz na tel. záznamníku).


 Zopakujte si:
1. Čo je interview?
2. Čo je cieľom diskusie?
3. Ktoré časti má obsahovať súkromný list?
4. Aký je rozdiel medzi sms a e-mailom?
5. Aký je rozdiel medzi správou a oznámením?

Použitá literatúra:
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, 139 s.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.