Slohový postup je spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa a na čo zameriava svoju pozornosť, napríklad na príbeh, vlastnosti, informácie, súvislosti medzi javmi a podobne.

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahové – tematické prvky pri výstavbe jazykového prejavu.


 

 

 

SLOHOVÝ POSTUP

 

ČO VYBERÁ A USPORADÚVA?

Opisný slohový postup

znaky a vlastnosti osoby, zvieraťa, veci, miesta

Informačný slohový postup

údaje a fakty

Rozprávací slohový postup

dejové časti

Výkladový slohový postup

podstatu a vzťahy javov


 

Podľa komunikačného cieľa si pri tvorbe textov volíme vhodný slohový postup:

  • opisný slohový postup – ak chceme niečo opisovať,

  • informačný slohový postup – ak chceme o niečom informovať,

  • rozprávací slohový postup – ak chceme rozprávať zážitok či príbeh,

  • výkladový slohový postup – ak chceme niečo vysvetľovať.


Každý slohový postup slohové útvary.

Slohový útvarje konkrétny, uzavretý a ukončený jazykový celok, v ktorom sú obsahové prvky usporiadané na základe určitého slohového postupu.

Slohový útvarje výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu.

Napríklad:

Použitím prvkov opisného slohového postupu môžeme vytvoriť slohový útvar – opis.

Použitím prvkov rozprávacieho slohového postupu môžeme vytvoriť slohový útvar – rozprávku, bájku či román. 

SLOHOVÝ POSTUP

 

SLOHOVÉ ÚTVARY

Opisný slohový postup

opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž

Informačný slohový postup

správa, oznámenie, bežná komunikácia, pozvánka, telegram, inzerát, interview, referát, list, životopis

Rozprávací slohový postup

rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román

Výkladový slohový postup

výklad, referát, prednáška, úvaha, kritika, esej, recenzia,

diskusný príspevok, úvodník, komentárKaždý slohový postup má svoje charakteristické znaky  a jazykové prostriedky.


 

SLOHOVÝ POSTUP

 

ZÁKLADNÉ ZNAKY A  JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY

Opisný slohový postup

jednoduché vety s viacnásobnými vetným členmi,

úzka nadväznosť viet,

prídavné mená,

príslovky spôsobu,

vyratúvanie vlastností

Informačný slohový postup

nevysvetľuje, uvádza fakty, údaje, informuje,

jednoduchá stavba,

krátke, vecné údaje,

stručnosť,

výstižnosť,

úsporné vyjadrovanie,

vety na seba málo nadväzujú,

oznamovacie vety,

podstatné mená,

číslovky

Rozprávací slohový postup

prevažujú činnostné slovesá,

vety sú na seba viazané,

dodržiavaná časová postupnosť,

všetky druhy viet,

priama reč

Výkladový slohový postup

sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky,

zložené súvetia,

často sa používajú grafy, tabuľky,

citáty,

vecnosť,

objektívnosť,

stručnosť.

 Zopakujte si:
1. Čo je slohový postup?
2. Vymenuj všetky slohové postupy.
3. Ktoré slohové útvary patria k jednotlivým slohovým postupom?
4. Čo je slohový útvar?
5. Vymenuj znaky charakteristické pre jednotlivé slohové postupy.

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 26 – 29.
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk 7, učebnica. Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o., Bratislava, 2005, s. 112 – 113.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.