Ako postupovať pri písaní vlastnej práce (slohového útvaru):1. Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu.2. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému.3. Usporiadame ich podľa logického postupu – podľa osnovy.4. Rozpisujeme myšlienky do viet – píšme koncept.5. Upravujeme, zlepšujeme koncept. Vety dopĺňame alebo skracujeme, spájame alebo rozdeľujeme, meníme poradie viet alebo odsekov, upravujeme odseky, vyberáme najpresnejšie slová a najvhodnejšie synonymá. Myšlienky vyjadrujeme v logickej postupnosti. Táto etapa je najdôležitejšia, preto jej venujeme najviac času a pozornosti. 6. Koncept prepíšeme na čisto – čistopis. Kontrolujeme pritom pravopisnú a gramatickú správnosť, úpravu a čitateľnosť písma.Slohové postupy a útvary1.informačný – stručné údaje (fakty) na otázky: kto? čo? ako? kedy? kde? prečo?– správa, oznámenie – rozličné druhy hovorového, administratívneho a publicistického štýlu, bežné rozhovory2.rozprávací – udalosti, príhody v časovej postupnosti– rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román3.opisný – vecné (vonkajšie vzťahy), znaky, vlastnosti, následnosť činnosti (deja)– opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž4.a.výkladový – vnútorné vzťahy (príčinné, dôsledkové)– výklad, odborný referát, prednáškab.úvahový – konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia– úvaha, kritika, recenzia, diskusný príspevok, prejav, úvodník, komentárSlohové postupy a útvary:1.informačný2.rozprávací3.opisný majú svoje modely = slohové útvary alebo žánre4.výkladový5.úvahovýK jednému modelu však nezodpovedá len jeden slohový postup a vznikajú tak zmiešané slohové útvary – HYBRIDY.Funkčné jazykové štýly:JazykJe spoločenský jav, jeho realizácia je reč a jeho funkcie sú späté s určitou ľudskou činnosťou. Základná funkcia je komunikatívna funkcia. ŠtylistikaJe osobitný odbor jazykovedy, skúma výber vhodných jazykových prostriedkov z hľadiska komunikácie. Jazykové štýly:1.verejného styku – náučný (odborný)– administratívny – má písomnú podobu, jeho forma sa ustaľuje. Znaky: vecnosť, prehľadnosť, stručnosť.– publicistický– rečnícky– umelecký2.súkromného styku – hovorový – je jediný štýl súkromného styku, realizuje sa ústne. V porovnaní s ostatnými štýlmi je viac otvorený pre všetky slová slovnej zásoby (aj nespisovné). Vypracúva sa bežná dorozumievacia podoba, štandard, z ktorej ustupujú nárečové prvky v prospech hovorových slov a odborného slangu.