Sloveso považujeme za jeden z najdôležitejších slovných druhov. Ako už vieme, slovesá v nemčine delíme na pravidelné (slabé) nepravidelné (silné).

V nemčine je obmedzený počet nepravidelných (silných) slovies (asi 170).

Pravidelnosť či nepravidelnosť slovies je viditeľná pri tvorení tvarov minulého času.

Podľa striedania kmeňovej samohlásky (tzv. Ablaut) v troch základných tvaroch

 

infinitív (neurčitok) – préteritum – minulé príčastie

rozlišujeme niekoľko tried nepravidelných (silných) slovies.

Uvádzame skupiny podľa samohlásky v kmeni slovesa v poradí

 

infinitív (neurčitok) – préteritum – minulé príčastie.

  1. skupina - ei – ie – ie

bleiben – blieb – geblieben

leihen – lieh – geliehen

schreiben – schrieb – geschrieben

schreien – schrie – geschrien

schweigen – schwieg – geschwiegen

steigen –stieg- gestiegen

verzeihen - verzieh- verziehen

beweisen – bewies – bewiesen

Výnimka: heißen – hieß – geheißen

 

  1. skupina - ei – i –i

beißen – biss – gebissen

(gleichen, greifen, leiden, pfeifen, reißen, reiten, schneiden, streiten, streichen, bleichen, schleifen, weichen)

Výnimka: zmena spoluhlásky

leiden – litt - gelitten

schneiden – schnitt – geschnitten

 

  1. skupina - a – ie/i - a

braten – briet – gebraten

fangen – fing – gefangen

(fallen, halten, hängen, lassen, raten, schlafen, laufen, blasen, empfangen)

 

  1. skupina – e –a –e

sehen – sah – gesehen

(lesen, essen, fressen, geben, messen, vergessen, geschehen, treten)

 

  1. skupina – a – u – a

waschen – wusch – gewaschen

(fahren, einladen, schlagen, tragen, graben, backen, schaffen, wachsen)

 

  1. skupina – e –a –o

nehmen – nahm – genommen

(helfen, befehlen, brechen, empfehlen, sterben, sprechen, treffen, gelten, werben, verderben, werfen, stehlen)

 

  1. skupina – i – a –u

springen – sprang – gesprungen

(trinken, finden, singen, binden, dringen, gelingen, misslingen, schwinden, sinken, stinken, verschwinden, zwingen, winden, ringen, wringen)

 

  1. skupina – ie – o - o

fliegen – flog – geflogen

(fließen, fliehen, schließen, verlieren, biegen, bieten, frieren, schieben, wiegen, genießen, gießen, schießen, verschieben, ziehen)

Výnimka: zmena spoluhlásky

ziehen – zog – gezogen

liegen – lag - gelegen


Nie je možné zaradiť všetky nepravidelné slovesá do takýchto skupín.

Predpokladáme ale, že učenie sa tvarov nepravidelných slovies podľa týchto skupín, môže žiakom pomôcť.

Odporúčame používať pri učení sa farebné odlíšenie jednotlivých skupín pre lepšie zapamätanie si slovesných tvarov.Zopakujte si:
1. Vytvorte tvary préterita a príčastia minulého od slovies:
schließen, singen, sterben, tragen, lesen, lassen, schneiden, schreiben

Použitá literatúra:
E. Marko - Príručná gramatika nemčiny