V písomnej komunikácii používame slová slovnej zásoby nášho národného jazyka.

Slovná zásobaje súhrn všetkých slov v národnom jazyku. Národným jazykom rozumieme spisovný jazyk a nárečia.

Slovná zásoba sa stále mení a vyvíja – rozširuje sa o nové slová a málo používané slová z nej vypadávajú.


Nové slová môžu vzniknúť:

 • odvodzovaním – predponami alebo príponami,napríklad:

+ stroj = nástroj,

stroj + ník = strojník,


 • skladaním, napríklad:

more + plavec = moreplavec,

auto + škola = autoškola,


 • spájaním do združených pomenovaní, napríklad:

Slovenská akadémia vied,

zoologická záhrada,

vianočné sviatky,


 • skracovaním slov, napríklad:

doktor – dr.,

Slovenská republika– SR.


 

Úsporné slová

Skracovaním slov vznikajú:

 1. skratky,

 2. iniciálové skratky,

 3. skratkové slová,

 4. značky.


 

 1. Skratky

Skratky sú ustálené slovné jednotky, ktoré tvoríme skrátením slova alebo slovného spojenia.

Skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova či slovného spojenia.

Skratky najčastejšie používame v administratívnych textoch.

Za skratkami slov či slovných spojení píšeme vždy bodku.


Príklady: 

Skratky utvorené skrátením slova:

 • doktor – Dr.

 • singulár – sg.

 • strana – s.

 • číslo – č.

 • napríklad – napr.Skratky utvorené skrátením slovného spojenia:

 • a iné – a. i.

 • tohto roku – t. r.

 • a tak ďalej – atď.

 • akciová spoločnosť – a.s. 1. Iniciálové skratky

Iniciálové skratky sú symboly, ktoré vznikli zložením začiatočných písmen jednotlivých slov združených pomenovaní alebo zložením začiatočných písmen viacslovného vlastného mena.

Iniciálové skratky sú napríklad skratky štátov, inštitúcií, organizácií, podnikov, novín atď.

Iniciálové skratkyneskloňujeme, píšeme ich veľkými písmenami.

Iniciálové skratky čítame ako písmená v abecede: ZŠ – čítame zéeš, CD – čítame cédé.

Za iniciálovými skratkami nepíšeme bodku.

 

Príklady:

 • Slovenské národné divadlo – SND

 • Slovenská republika – SR

 • základná škola –

 • Európska únia – 

 • Organizácia Spojených národov – OSN

 • Univerzita Komenského – UK

 

Zložité iniciálové skratky sa pre lepšiu prehľadnosť oddeľujú medzerami.

Príklady:

 • Národná rada Slovenskej republiky – NR SR

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – MŠVVaŠ SR 1. Skratkové slová

Skratkové slová vznikajú spojením začiatočných písmen, skupín písmen či spojením slabík viacslovných pomenovaní.

Skratkové slová čítame i vyslovujeme ako slová a môžeme ich skloňovať.

Za skratkovými slovami nepíšeme bodku.


Príklady:

 • Tatranský národný park – TANAP 

 • Pieninský národný park – PIENAP

 • Chemický kombinát – CHEMKO

 • Slovenský ľudový umelecký kolektív – SĽUK 1. Značky

Značky sú medzinárodné dohodnuté ustálené symboly na označenie meracích jednotiek, chemických prvkov, hudobných značiek, peňažných mien, evidenčných značiek áut a pod.

Za značkami nepíšeme bodku.

 

Príklady:

 • kyslík – O

 • sodík – Na

 • liter – l

 • milimeter – mm

 • forte, silno - f

 • chlorid sodný – NaCl

 • čas – t

 • rýchlosť – 

 • dráha - sZopakujte si:
1. Kde sa najčastejšie stretávame so skrátenými slovami?
2. Ktoré skupiny úsporných slov vznikajú skracovaním slov?
3. Ako vznikajú skratky? Uveď niekoľko príkladov.
4. Ako vznikajú značky? Uveď niekoľko príkladov.
5. Ako vznikajú iniciálové skratky? Uveď niekoľko príkladov.
6. Ako vznikajú skratkové slová? Uveď niekoľko príkladov.
7. Aký je rozdiel medzi skratkami a iniciálovými skratkami?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2010. s. 22 - 23. 
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.