Akronym je slovo alebo názov zložený zo začiatočných písmen alebo slabík viacerých slov.


Existuje veľa skratiek a akronymov v angličtine. Niektoré z nich sa používajú medzinárodne a poznáme ich aj v slovenčine.


Rôzne skratky sa však rôzne čítajú.


 

Skratky, ktoré čítame ako individuálne písmená:


WHO - World Health Organisation (Svetová zdravotnícka organizácia)

ID - Identity (an identity card or passport) (občiansky preukaz alebo pas)

BBC - British Broadcasting Corporation (britský spravodajský kanál)

GM - genetically modified (geneticky modifikovaný)

IRA - Irish Republican Army (Írske republikánske vojsko)

UN - United Nations (Spojené národy)

PM - Prime Minister (premiér)

MP - Member of Parliamet (člen parlamentu)

USA - United States of America

UK - United Kingdom (Spojené kráľovstvo)

CIA - Central Intelligence Agency (americká tajná polícia)

MI5 - Military Intelligence, Section 5 (britská tajná polícia)

FBI - Federal Bureau of Investigation (Federálny úrad pre vyšetrovanie)

VIP - Very Important Person

RIP - Rest in Piece (odpočívaj v pokoji)

 

 

Skratky, ktoré čítame ako slovo - nazývajú sa akronymami:


NATO (neitǝu) - North Atlantic Treaty Organisation (Organizácia severoatlantickej zmluvy)

OPEC (ǝupek) - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizácia krajín využívajúcich ropu

AIDS (eidz) - Acquired Immune Deficiency Syndrome (Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti)

PIN (pin) - Personal Identity Number (osobné identifikačné číslo)

 

 

Niektoré akronymy sa stali normálnymi slovami a viac sa za skratky nepovažujú. Preto sa už nepíšu veľkými písmenami:


laser - (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

radar - (radio detection and ranging)


 

Niektoré skratky sú len v písanej forme, ale vyslovujú sa ako celé slovo:


Mr - Mister

Dr - Doctor

St - Saint alebo Street

Rd - Road

 

 

V písaných textoch sa niektoré skratky používajú na organizáciu textu, alebo na podanie extra informácie:


etc. (etsetrǝ) - and so on (a tak ďalej)

e.g. - for example

i.e. - that is (inými slovami)

 

 

V neformálnych situáciách používame skrátené tvary niektorých slov:


ad/advert - advertisement

exam - examination

plane - aeroplane

bike - bicycle

fridge - refrigerator

rep - business representative

board - blackboard

lab - laboratory

TV/telly - television

 

 

Niektoré typické skratky sa používajú v listoch, faxoch, na obálkach:


c/o - care of + meno - znamená komu je list venovaný

enc. - enclosed (dokumenty priložené k listu - príloha)

PS - postscript

asap - as soon as possible

RSVP - please reply (z Francúzštiny)

 Zopakujte si:
1. Ktoré skratky čítame po jednotlivých písmenách?
2. Ktoré skratky čítame ako jedno slovo?
3. Ktoré skratky sa udomácnili ako celé slovo?
4. Ktoré skratky sa používajú v textoch a listoch, faxoch, obálkach?

Použitá literatúra:
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, upper-intermediate. Cambridge University Press, 2001