Správne doplň  i/í, y/ý!

zaujímav***ý*** typ človeka, vesel***ý*** zážitok z prázdnin, usilovn***í*** robotníci, poctiv***ý*** chatár, namosúren***ý*** výletník, rýchl***y*** pretekár, vážn***y*** učiteľ, siln***ý*** chlapec, ochotn***ý*** predavač, udatn***ý*** rytier, prírodopisn***ý*** film, zvedav***ý*** chlapec, hned***ý*** nábytok, mil***ý*** úsmev, zvedav***í*** návštevníci, vážn***i*** učitelia, nov***ý*** spolužiak, so zaujímav***ý***mi typmi ľudí, o vesel***ý***ch zážitkoch z prázdnin, s poctiv***ý***m chatárom, so zvedav***ý***mi chlapcami, v prírodopisn***ý***ch filmoch, rýchl***i*** pretekári, dreven***ý*** stolík, usilovn***ý*** robotník, s vážn***y***mi učiteľmi, o siln***ý***ch chlapcoch, poctiv***í*** chatári, o usilovn***ý***ch robotníkoch, od zvedav***ý***ch chlapcov, puknut***ý*** komín, o príjemn***ý***ch návštevníkoch, namosúren***í*** výletníci, s rýchl***y***mi pretekármi, o namosúren***ý***ch výletníkoch, dievča s mil***ý***m úsmevom, príjemn***ý*** návštevník , pre usilovn***ý***ch robotníkov, so siln***ý***mi chlapcami, od rýchl***y***ch pretekárov, s príjemn***ý***mi návštevníkmi, pre vážn***y***ch učiteľov, siln***í*** chlapci