Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

Skloňovanie číslovky jeden

 

Číslovky vyjadrujú množstvo, počet osôb, zvierat, vecí a javov.

Delíme ich na:

 

 

 


základné číslovkykoľko? koľkí?


jeden, dva, dvaja, tri, štyri, päť, sto, tisíc, milión...


skupinové číslovky


koľko?


dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro...


radové číslovky

koľký?

koľkokrát?


prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, stý, tisíci...


jedenkrát, dvakrát, trikrát, stokrát...násobné číslovky

koľko ráz?

koľkonásobný?


raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, sto ráz...


dvojnásobný, trojnásobný, štvornásobný, stonásobný...druhové číslovky


koľkoraký?


dvojaký, trojaký, štvoraký, pätoraký, šestoraký...

 

 

 

POZOR!

 

Číslovka jeden má tri rody – jeden, jedna, jedno. Ak sa ale berie ako číselný pojem, tak má len jeden tvar, resp. bezrodovú podobu jeden.

Príklady: Kukučínova jeden, Hviezdoslavova jeden, Dlhá jeden,...

Tvary čísloviek jedni/jedny sa používa v spojení s pomnožnými podstatnými menami, ale aj v spojení s podstatnými menami, ktoré označujú osoby a veci v pároch.

Príklady: jedny nožnice, jedni manželia, jedni rodičia,...

Pri vyjadrovaní športových výsledkov sa pripúšťajú dvojtvary: jeden/jedna:1:0. Platí to aj pri tvaroch 3:1, 4:1,..

Príklady: Zápas skončil jeden nula. Zápas skončil jedna nula. Zápas sa skončil tri jeden. Zápas sa skončil tri jedna. Zápas sa skončil štyri jeden. Zápas sa skončil štyri jedna.

Podoba jedna sa používa v súčasnosti aj v matematike.


Príklady: 1 + 1 = 2 / jedna a jedna sú dva

1–1 = 0/ jedna bez jednej je nula

1 x 1 = 1,  jedna krát jedna je jedna


Takisto v administratívnom štýle sa ustálilo spojenie číslo jedna a aj v hláseniach staničného rozhlasu a pri označovaní koľají a nástupíšť možno používať tvary číslovky jeden aj jedna.

Príklady:

Správna a spisovná je podoba spojenia nástupište (číslo) jeden, koľaj (číslo) jeden aj nástupište (číslo) jedna, koľaj (číslo) jedna.


 

Skloňovanie číslovky jeden:

 

Číslovka jeden má osobitné skloňovanie.

 

 

SINGULÁR

 

 

 

 

 


Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod

N

jeden (muž, dom)

jedn-a (žena)

jedn-o (dieťa)

G

jedn-ého

jedn-ej

jedn-ého

D

jedn-ému

jedn-ej

jedn-ému

A

jedn-ého (životné)
jeden (neživotné)

jedn-u

jedn-o

L

jedn-om

jedn-ej

jedn-om

I

jedn-ým

jedn-ou

jedn-ým