Vypracovala: Juráková Beata

 

 

Склонéние имён прилагáтельных - нóвый(молодóй), лéтний

Skloňovanie prídavných mien – vzor nový (mladý), letný

 

Prídavné mená sa zaraďujú do skloňovacích typov podľa zakončenia kmeňa a  koncoviek v 1. páde jednotného čísla. V ruštine rozlišujeme tieto typy skloňovania:

 

 

Ruské prídavné mená na rozdiel od slovenských majú v množnom čísle spoločný tvar pre všetky rody bez ohľadu na životnosťa neživotnosť, napr: совéтские люди – sovietski ľudia, cовéтские городá – sovietske mestá. V rodu jednotnom čísle pádové koncovky mužského a stredného – okrem 1. a 4. pádu – sú rovnaké. Spoluhláska -г- v tvaroch 2. a 4. pádu jednotného čísla mužského a stredného rodu sa vyslovuje ako -v-.

 

 

Образéц - нóвый(молодóй)

Vzor - nový (mladý)

 

 

Podľa vzoru нóвый(молодóй) sa skloňujú všetky prídavné mená s kmeňom na tvrdú spoluhlásku zakončené v 1. páde jednotného čísla mužského rodu neprízvučnou koncovkou -ый: бéлый, тóчный, стáрый a prízvučnou koncovkou -ой: злой, золотóй, живóй.

Patria sem aj prídavné mená so zvláštnosťami ruského pravopisu, a to:

 

1. Prídavné mená na -к, -г, -х po ktorých sa môže písať iba и: высóкий, стрóгий, тихий

 

2. Zloženiny na -лицый: краснолицый, бледнолицый, кýцый, ktoré majú v príslušných koncovkách jednotného čísla samohlásku -e namiesto –o: кýцего, кýцему.

 

3. V 7. páde jednotného čísla prídavné mená ženského rodu rozlišujú popri koncovke -ой aj koncovku ою: длинной - длинною

 

 

Образéц - лéтний

Vzor – letný

 

 

Podľa vzoru лéтний sa skloňujú prídavné mená s kmeňom na mäkkú párovú spoluhlásku a s koncovkou ий v 1. páde jednotného čísla mužského rodu. Sú to všetky neodvodené a odvodené prídavné mená s kmeňom na mäkké -и: синий, древний, лишний.

Významova sa členia na tieto skupiny:

 

1. Slová označujúce priestorové vzťahy: вéрхний, крáйний, срéдний

 

2. Slová vyjadrujúce časové vzťahy: пóздний, зимний, дáвний.

 

Z pravopisného hľadiska sem patria prídavné mená s kmeňom na:

-чий: горячий, могýчий, рабóчий

-жий, -ший, -щий: похóжий, хорóший, óбщий.

 

Tvary ženského rodu majú v 7. páde jednotného čísla okrem koncovky -ей aj dvojslabičnú koncovku -ею: рáнней рáннею.

 

 

Úlohy:

 

1.


 

2. Переведите на словáцкий язык: бéлый, тóчный, стáрый, вéрхний, крáйний, срéдний похóжий, хорóший, óбщий, краснолицый, бледнолицый, кýцый.

3. Переведите на рýсский язык: modrý, tupý, živá, východná, letné, jarné, susedné, lepší, horúci, kyslý, podobná, červený, krásny, ruská, ľavé.

 

 

Použitá literatúra:

 

1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

2. Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974