Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

Slovným spojením „skleníkový efekt“ sa označuje proces ,  ktorého podstatou je ohrievanie atmosféry, a tým aj celej našej planéty. Ohrievanie atmosféry je spôsobené tým, že atmosféra absorbuje slnečné žiarenie a následne zabraňuje  úniku časti odrazeného žiarenia ( od povrchu Zeme) späť do kozmu.

 

Prírodný (prirodzený) skleníkový efekt sa na našej planéte vyskytoval už takmer od začiatku jej vzniku. Nebol škodlivý, pretože vďaka nemu sa na Zemi udržovala adekvátna teplota, čo bolo predpokladom vzniku a existencie života na našej planéte.

 

Antropogénny skleníkový efekt - skleníkový efekt tak ako ho poznáme dnes, je dôsledkom veľkého množstva  skleníkových  plynov v atmosfére. Skleníkové plyny sa do atmosféry dostávajú rôznymi spôsobmi, napríklad pri spaľovaní fosílnych palív.

 

Skleníkové plyny
Vodná para H2O  -  spôsobujú asi 60% prirodzeného skleníkového efektu.
CO2 – oxid uhličitý – v atmosfére sa vyskytoval prirodzene. Od roku 1850 po súčasnosť sa koncentrácia oxidu uhličitého zvýšila o 27 % (http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/projekty/tempus/SKLENIK/sklenik.htm). Časť  je absorbovaná oceánmi a značná časť lesným porastom
Metán CH4 -  V atmosfére sa vyskytuje prirodzene tak ako oxid uhličitý. Produkujú ho anaeróbne baktérie v tráviacom trakte prežúvavcov, je produkovaný pri rozklade organickej hmoty. Do atmosféry sa dostáva aj unikaním z plynovodov.
N2O – oxid dusný – prirodzene sa vyskytujúci skleníkový plyn. Jeho prítomnosť sa zvyšuje vďaka používaniu dusíkatých hnojív a spaľovaniu fosílnych palív.
Freóny – majú antropogénny pôvod. Nachádzajú sa v chladiarenských plynoch, a sú súčasťou hnacích plynov. Narúšajú ozónovú vrstvu.