Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

Slovným spojením „skleníkový efekt“ sa označuje proces ,  ktorého podstatou je ohrievanie atmosféry, a tým aj celej našej planéty. Ohrievanie atmosféry je spôsobené tým, že atmosféra absorbuje slnečné žiarenie a následne zabraňuje  úniku časti odrazeného žiarenia ( od povrchu Zeme) späť do kozmu.

 

Prírodný (prirodzený) skleníkový efekt sa na našej planéte vyskytoval už takmer od začiatku jej vzniku. Nebol škodlivý, pretože vďaka nemu sa na Zemi udržovala adekvátna teplota, čo bolo predpokladom vzniku a existencie života na našej planéte.

 

Antropogénny skleníkový efekt - skleníkový efekt tak ako ho poznáme dnes, je dôsledkom veľkého množstva  skleníkových  plynov v atmosfére. Skleníkové plyny sa do atmosféry dostávajú rôznymi spôsobmi, napríklad pri spaľovaní fosílnych palív.

 

Skleníkové plyny
Vodná para H2O  -  spôsobujú asi 60% prirodzeného skleníkového efektu.
CO2 – oxid uhličitý – v atmosfére sa vyskytoval prirodzene. Od roku 1850 po súčasnosť sa koncentrácia oxidu uhličitého zvýšila o 27 % (http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/projekty/tempus/SKLENIK/sklenik.htm). Časť  je absorbovaná oceánmi a značná časť lesným porastom
Metán CH4 -  V atmosfére sa vyskytuje prirodzene tak ako oxid uhličitý. Produkujú ho anaeróbne baktérie v tráviacom trakte prežúvavcov, je produkovaný pri rozklade organickej hmoty. Do atmosféry sa dostáva aj unikaním z plynovodov.
N2O – oxid dusný – prirodzene sa vyskytujúci skleníkový plyn. Jeho prítomnosť sa zvyšuje vďaka používaniu dusíkatých hnojív a spaľovaniu fosílnych palív.
Freóny – majú antropogénny pôvod. Nachádzajú sa v chladiarenských plynoch, a sú súčasťou hnacích plynov. Narúšajú ozónovú vrstvu.

 

Otázka: Prečo plyny CO2 , N2O, freóny absorbujú žiarenie a sú skleníkovými plynmi a N2 a O2 , ktoré sú súčasťou atmosféry skleníkovými plynmi nie sú?
Odpoveď: Vlnovú dĺžku žiarenia, ktorú rôzne plyny absorbujú môžeme zistiť pomocou kvantovej mechaniky na základe štruktúry a vlastností molekúl plynu. Na základe výskumov vieme, heteronukleárne dvoj, troj atómové molekuly ako CO2 , N2O, freóny absorbujú žiarenie v infračervenej oblasti a dvoj atómové molekuly ako  N2 a O2 v tej oblasti neabsorbujú.

 

Skleníkové plyny absorbujú infračervené žiarenie.
Zdrojom žiarenia prichádzajúceho na planétu Zem je Slnko.  Slnko vyžaruje žiarenie , ktoré dopadá na Zem. Žiarenie sa od povrchu Zeme odráža a časť z odrazeného žiarenia je zachytávaná atmosférou. Zo žiarenia, ktoré vyžaruje slnko sa 70 % pohltí atmosférou (16%), mrakmi (3%), zemským povrchom a oceánmi (51%). Prirodzený skleníkový efekt spôsobuje to , že zem má pri povrchu teplotu cca 15°C, keby nebolo atmosféry teplota by sa pohybovala okolo –18°C. Skleníkové plyny sa na skleníkovom efekte uplatňujú nie len svojou koncentráciou v atmosfére, ale aj absorčnými vlastnosťami v infračervenej oblasti, pretože každý plyn absorbuje žiarenie s rôznou vlnovou dĺžkou.  Čím väčšia je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tým viac odrazeného žiarenia sa v nej zachytí. Toto zachytené žiarenie spôsobuje zvyšovanie teploty, posúvanie vegetačných pásiem,  narúšanie klímy, dvíha hladinu morí, pretože spôsobuje topenie ľadovcov. Dvihnutie hladiny morí a oceánov bude mať za následok zaplavovanie prímorských oblastí.

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_sklenikovy_efekt.gif)

 

Zopakujte si!!!
1. Vymenuj skleníkové plyny.
Oxid uhličitý, metán, oxid dusný, freóny.
2. Charakterizuj skleníkový efekt.
Je to proces ,  ktorého podstatou je ohrievanie atmosféry, a tým aj celej našej planéty. Ohrievanie atmosféry je spôsobené tým, že atmosféra absorbuje slnečné žiarenie a následne zabraňuje  úniku časti odrazeného žiarenia ( od povrchu Zeme) späť do kozmu.
3. Vymenuj aké sú dôsledky skleníkového efektu.
Spôsobuje zvyšovanie teploty, posúvanie vegetačných pásiem,  narúšanie klímy, dvíha hladinu morí, pretože spôsobuje topenie ľadovcov.

 


Použitá literatúra: Základy ekológie,Riman, Brtek,Litera,1998
http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/projekty/tempus/SKLENIK/sklenik.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_sklenikovy_efekt.gif