Skicár – je program, ktorý je súčasťou operačného systému MS Windows od verzie Windows 95 až do súčasnosti. Tento program popíšem len z toho dôvodu, že ešte stále je súčasťou učebných osnov v našom školstve.

Jedná sa o grafický editor, ktorý slúži na vytváranie a úpravu rôznych grafických – obrazových súborov.

palasthy

Základná obrazovka programu Skicár

 

Má 3 záložky, ktoré sa ďalej delia na dielšie záložky obsahujúce viacero funkcií. Sú to tieto záložky:

 • Súbor

 • Domov a 

 • Zobrazenie.

 

Ako prvú si popíšeme záložku Súbor. Tá slúži na prácu s práve vytváraným súborom. Od ostatných záložiek sa odlišuje najmä v tom, že jej menu – ponuka má stále roletový tvar – roletové menu, v porovnaní s ostatnými dvomi, ktoré majú menu vo forme rozšírenej hornej lišty s ikonkami jednotlivých funkcií.

palsthy

Súbor.

 

palasthy

Roletové menu v záložke Súbor.Záložka Súbor obsahuje tieto funkcie:

 • Nový

 • Otvoriť

 • Uložiť

 • Uložiť ako

 • Tlačiť

 • Zo skeneru, alebo fotoaparátu

 • Odoslať e-mailom

 • Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy

 • Vlastnosti

 • Skicár – informácie

 • Skončiť.

 

Teraz si popíšeme jednotlivé funkcie.

Funkciu Nový použijeme vtedy, ak si budeme chcieť vytvoriť nový, doteraz neexistujúci grafický súbor. Po kliknutí na túto ikonu budeme mať k dispozícii prázdnu pracovnú plochu, kam si budeme môcť vytvoriť naše dielko.

Funkciu Otvoriť použijeme vtedy, ak chceme pracovať s už vytvoreným a v počítači uloženým grafickým súborom. Ak máme v počítači uložený súbor, stačí ak si ho spustením tejto funkcie vyhľadáme a otvoríme pre našu prácu.

palasthy

Otvorenie súboru v programe Skicár.

 

Ďalšou v poradí 3. funkciou je funkcia Uložiť, ktorá nám slúži na uloženie rozpracovaného súboru. Tu treba upozorniť na jedno, pokiaľ vytvárame nový obrázok, tak si musíme pre tento nový obrázok vybrať vhodný – výstižný názov. Pokiaľ pracujeme s už jestvujúcim obrázkom a ten postupne upravujeme, a zvolíme si funkciu Uložiť, bude pôvodný súbor prepísaný našim práve upravovaným súborom. Program Skicár nás však na túto skutočnosť upozorní a vyzve ku potvrdeniu súhlasu.

Nasledujúcou, v poradí 4. funkciou je funkcia Uložiť ako, ktorá ním umožňuje uložiť súbor nielen pod rôznymi názvami, ale aj v rôznych obrazových formátoch.

palasthy

Uložiť ako ...

 

Ako vidieť máme k dispozícii 4 základné grafické formáty, a to:

 • *.png – tento obrazový formát sa využíva najmä pri práci s webom,

 • *.jpg – ide o obrazový formát vytváraný hlavne digitálnymi fotoaparátmi,

 • *.bmp – ide o obrazový formát BitMapa – na použitie v počítači.

 • *.gif – ide o obrazový formát nižšej kvality ideálny pre posielanie ako príloha e-mailu, súčasť dokumentu, poprípade pre umiestnenie na webe.

 • *.iný formát, v ktorom chceme uložiť vytváraný obrázok.

 

Ja ak vytváram, alebo modifikujem nejaké obrázky do rôznych dokumentov, ukladám ich vo formáte *.gif. Takéto nezaberajú veľa miesta a nerobia súbor príliš veľký. Toto dávam študentom ako dobrú radu pre to, aký formát použiť pri vkladaní obrázka do dokumentu.

Piatou funkciou v poradí je funkcia Tlačiť. V nej si môžeme vybrať jednu z 3.-och možností. A to:

 • Tlačiť –tu si vyberieme tlačiareň a nastavíme si počet kópií tlače.

 • Nastavenie strany a

 • Ukážka pred tlačou

 

Pri použití funkcie Tlačiť nám program ponúka možnosť výberu niektorej z tlačiarní.

palasthy

Výber tlačiarne.