Rozmiestnenie sídel, ich počet, pôdorys, rozloha a vzhľad sú výsledkom dlhého historického vývoja. Pri zakladaní sídel rozhodovali prírodné podmienky miesta, na ktorom sa človek mienil usídliť. Najskôr sa osídľovali dostupnejšie územia s rovinatejším povrchom, úrodnými pôdami a teplejším podnebím. Postupne vznikali sídla aj v pohoriach v členitejšom teréne, vybudovali ich pastieri a drevorubači. Najstaršie mestá vznikli už v období feudalizmu na križovatkách obchodných ciest a v podhradiach s remeselnou výrobou. Naše najstaršie mesto Trnava získalo kráľovské výsady (privilégiá) roku 1238.

Neskôr, na začiatku priemyselnej výroby, zohrali dôležitú úlohu ,aj  nerastné suroviny. Pri ich náleziskách sa zakladali banské mestá, napr. Banská Štiavnica, Kremnica. Pri riekach, ktorých ener­gia poháňala prvé stroje, vznikali manufaktúry, továrne a neskôr celé priemyselné mestá.

1    súčasnosti je na Slovensku okolo 1 885 000 bytov (pre vyše 5 mil. obyvateľov). Z tohto počtu mnohé rodinné domy (byty) pre menili na rekreačné chaty a chalupy. Naďalej však pretrváva problém nedostatku bytov v niektorých sídlach. Súčasnosti je na Slovensku 2 883 obcí. Z nich je 138 miest. V mestách však býva väčšina obyvateľstva (58 %). Slovensko má dve veľko­mestá. Sú to mestá, ktoré majú viac ako 100 000 obyvateľov, Bratislava (428 672 obyvateľov) a Košice (236 093 obyvateľov).Vo všetkých veľkých mestách  sa sustreďuje priemyselná výroba, doprava,úrady,školy,zdravotnícke a kultúrne zariadenia. V niektorých menších mestách výrazne prevláda jedna činnosť. Sú to kúpeľné a rekreačné mestá, napr. Trenčianske Teplice ,Starý Smokovec. Priemyselné mestá sú Myjava, Dubnica nad Váhom , Svit a i. Čierna nad Tisou je príkladom mesta pre ktoré je najdôležitejšia jeho dopravná poloha. V niektorých mestách večšina  obyvateľstva len býva napr. Nová Dubnica,Svatý Jur , a dochádza za prácou s okolitých miest. Vzhľad našich sídel poznačila socialistická výstavba panelových sídlisk. V každom našom meste sa podobajú tieto sídliska ako „vajce vajcu“. To čo je na mestách jedinečné  sú ich historické jadrá ktoré ešte v nedávnej minulosti neboli vhodne udržiavané. V súčastnosti sa v mnohých mestách rekonštruujú a ožívajú ako obnovené obchodné administratívne či kultúrne centrá. Historické centrá niektorých miest alebo ich častí zostali zachované. Mestá Slovenska majú rozmanité pôdorysy svojich mestských jadier podľa toho, ako vznikli a rozrastli sa. Môžu ho mať nepravidelným pôdorisom, so štvorcovým pôdorysom , s trojuholníkovým pôdorysom, s vretenovitým pôdorysom  a viaceré iné tvary.