Шутки

Vtipy

 

 

Вася! Тебе не мешает то, что ты левша?

— Нет. У каждого человека свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь чай?

— Правой!

— Вот видишь! А нормальные люди мешают ложечкой!

 

Vasja! Теbe nevadí, že si ľavák?

— Nie. Každý človek má svoje nedostatky. Napríklad ty, ktorou rukou miešaš čaj?

Pravou!

— No vidíš! А normálni ľudia miešajú lyžičkou!

 

 

Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь?

— Из-за ревматизма.

— Что? Такой маленький, и у тебя уже ревматизм?

— Нет, я получил двойку, потому что в диктанте написал "ривмотизьм"!

 

Chlapček, prečo tak nariekaš?

— Kvôli reumatizmu.

— Čo? Таký malý a už máš reumu?

— Nie, dostal som štvorku, pretože som v diktáte napísal rivmatizmus!

 

 

Вовочка отвечает на уроке зоологии:

— Длина крокодила от головы до хвоста — 5 метров, а от хвоста до головы — 7 метров...

— Подумай, что ты говоришь, — перебивает Вовочку учитель. — Разве так бывает?

— Бывает, — отвечает Вовочка. — Например, от понедельника до среды — два дня, а от среды до понедельника — пять!

 

Vovka odpovedá na hodine zoológie:

— Dĺžka krokodíla od hlavy po chvost je 5 metrov, ale od chvosta po hlavu 7 metrov...

— Porozmýšľaj, čo hovoríš, — prerušuje Vovku učiteľ. — Vari to tak môže byť?

— Môže, — оdpovedá Vovka. — Napríklad, od pondelka do stredy sú dva dni, ale od stredy do pondelka je päť dní!

 

 

Учитель спрашивает у Вовочки:

— Какие зубы появляются у человека последними?

— Искусственные, — ответил Вовочка.

 

Učiteľ sa pýta Vovku:

— Ktoré zuby sa objavujú u človeka ako posledné?

— Umelé,— odpovedal Vovka.

 

 

Папа, — говорит Вовочка, — я должен тебе сообщить, что завтра в школе состоится маленькое учеников, родителей и учителей.

Что значит — "маленькое"?

— Это только ты, я и классный руководитель.

 

Otec, — hovorí Vovka, — musím ti oznámiť, že sa zajtra v škole koná malá schôdza rodičov a učiteľov.

— Čo znamená malé?

— To sme iba ty, ja a triedny učiteľ.

 

 

Петя, что ты будешь делать, если на тебя нападут хулиганы?

— Я их не боюсь — я знаю дзюдо, каратэ, айкедо и другие страшные слова!

 

Peťo, čo budeš robiť, keď ťa napadnú chuligáni?

— Ja sa ich nebojím — poznám džudo, karate, aikido a iné strašné slová!

 

 

Мама, почему у папы так мало волос на голове?

— Дело в том, что наш папа много думает.

— Тогда почему у тебя такие пышные волосы?

 

Мama, prečo má otec tak málo vlasov na hlave?

— To preto, lebo náš otec veľa premýšľa.

— Tak prečo máš ty také husté vlasy?

 

 

Мама, — спросил Вовочка, — сколько зубной пасты в тюбике?

— Не знаю.

— А я знаю: от дивана до двери!

 

 

Маma, — opýtal sa Vovka, — koľko zubnej pasty je v tube?

— Neviem.

— Ale ja viem: оd pohovky po dvere!

 

 

На потолке висят летучие мыши. Все, как положено, головами вниз, а одна — головой вверх. Висящие по соседству мыши переговариваются:

Чего это она вверх головой висит?

— А это она йогой занимается!

 

Нa strope visia netopiere. Všetky hlavou dolu, ale jeden má hlavu hore. Vedľa visiace netopiere sa rozprávajú:

— Prečo visí s hlavou hore?

— Ale, venuje sa jóge!

 

 

На уроке истории во французской школе:

— Кто был отцом Людовика Шестнадцатого?

— Людовик Пятнадцатый.

— Хорошо. А Карла Седьмого?

— Карл Шестой.

— А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь?

— Франциск... Нулевой!

 

Na hodine dejepisu vo francúzskej škole:

— Kto bol otcom Ľudovíta Šestnásteho?

— Ľudovít Pätnásty.

— Dobre. A Karola Siedmeho?

— Karol Šiesty.

— A Františka prvého? No, prečo mlčíš?

— František... Nulový!

 Zopakujte si:
Выучите одну шутку наизусть.

Použitá literatúra:
1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002Cícha,
2. http://www.kostyor.ru/humour/um4.html