Vypracovala: Mgr. Zuzana Szőcsová

 

 

 

Extrakcia

Extrakcia je veľmi dôležitý spôsob akým izolujeme a čistíme rôzne chemické látky. Extrakcia je proces, pri ktorom oddeľujeme jednu alebo viaceré látky vhodným rozpúšťadlom z:

  1. tuhej zmesi rôznych látok

  2. zo suspenzie

  3. roztoku

 

Princíp: extrakcia je založená na rôznej rozpustnosti rôznych látok v tom istom rozpúšťadle. Rozpúšťadlom – pri extrakcii ho nazývame aj extrakčné činidlo, je najčastejšie niektorá z uvedených látok, napríklad: tetrachlórmetán, etanol, chloroform a iné.

 

 

Chemické vzorce uvedených extrakčných činidiel:

Tetrachlórmetán

szocova

 

Etanol

szocova


Chloroform

szocovaVýber vhodného extrakčného činidla

  1. Selektivita

  • Extrakčné činidlo musí prednostne rozpúšťať extrahovanú zložku, nemá alebo môže len v minimálnej miere rozpúšťať pôvodné rozpúšťadlo


Extrakcia: