Územná samospráva je organizačná forma verejnej správy, ktorá je založená na územnom základe. Základnou organizačnou zložkou územnej samosprávy je obec (mesto). Vyššia zložka územnej samosprávy je VÚC alebo samosprávny kraj.

OBEC:

Obce sú samostatné územné a právne celky Slovenskej republiky. Obec združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. Každá obec má svoje katastrálne územie. Ide o územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viacero katastrálnych území.  Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Starostu aj obecné zastupiteľstvo volia občania  v komunálnych voľbách.

OBYVATELIA OBCE – musia mať v obci trvalé bydlisko. Majú v obci právo voliť orgány samosprávy, byť zvolení, teda kandidovať vo voľbách do samosprávy, hlasovať v miestnom referende o dôležitých veciach v obci, zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na verejných zhromaždeniach obce, adresovať sťažnosti, podnety orgánom obce, požadovať ochranu majetku, osoby,... Obyvatelia obce majú ale aj svoje povinnosti, napr. ochraňovať majetok obce, spolupodieľať sa na nákladoch obce, zveľaďovať životné prostredie v obci, udržiavať poriadok,...

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – predstavuje najvyšší orgán obce.  Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách občanmi obce. Funkčné obdobie tohto zboru je štvorročné a končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje rozpočet obce a kontroluje jeho čerpanie, schvaľuje záverečný účet obce, územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Určuje náležitosti miestnej dane alebo  miestneho poplatku, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), zvoláva verejné zhromaždenie občanov, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra podľa pravidiel ustanovených zákonom. Obecné zastupiteľstvo má tiež kreačnú právomoc a normotvornú právomoc.

STAROSTA OBCE:

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený funkcionár, spôsob voľby ustanovuje osobitný zákon. V majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce je štatutárnym orgánom a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, ďalej s funkciou predsedu samosprávneho kraja alebo poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, ako aj s funkciou sudcu, prokurátora a v ďalších prípadoch ustanovených osobitnými zákonmi.

Úlohy starostu:

·      Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

·      podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu,

·      zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám,

·      rozhoduje tiež vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

·      Má tiež sankčnú právomoc voči právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie.

Odvolanie starostu:

·      Odvolanie starostu obce upravuje § 13a zákona Slovenskej národnej rady č. 369 Zb. taxatívne vtedy, ak petíciou o to požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, alebo  hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje ústavu a ostatné právne predpisy.