Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: lyrika

Literárny žáner: epická báseň

Literárna forma: básnická

Kompozícia: pravidelné štvorveršové strofy

Rým: združený (aabb)

Téma: rodinná tragédia, ktorá vznikla v dôsledku vojny


Turčín Poničan patrí spolu s básňou Mor ho! k najznámejším Chalupkovým básňam. Často sa označuje aj prívlastkom „najkrajšia“. V kontexte autorovej tvorby má výnimočné postavenie i samotná téma básne, ktorou je osobná tragédia jednej rodiny na pozadí vojny (i keď túto možno zovšeobecniť ako tragédiu celého národa).

Báseň hovorí o žene, ktorú si mladý Turek priviedol z plienenia Slovenska ako pestúnku k svojmu dieťaťu. Žena spoznáva vo svojom zotročiteľovi syna, ktorého jej ako malého chlapca odviedli Turci. Syn, ktorého matka spoznáva a jeho manželka (Turkyňa) nie sú k spoznaniu rodinných koreňov ľahostajní, ale s odprosením prijímajú matku za svoju a snažia sa zaradiť ju do svojho sociálno-kultúrneho prostredia. Odmietavý postoj matky súvisí s dominantným ideovým posolstvom básne – hlbokým vlastenectvom, čo umožňuje širšiu interpretáciu: tragédia matky nie je len osobnou tragédiou jednej ženy (a jej rodiny), ale je vyjadrením tragédie celého zotročeného národa, ktorú zastupuje. Matka odmieta žiť v prepychu, hoci i po boku svojho znovunájdeného syna, žiada si návrat domov. Matkina láska k vlasti je nadosobná – víťazí nad materinskými citmi, čím sa znásobuje umelecký účinok básne. Vlastenecký a národno-identifikačný charakter básne podporujú aj ďalšie epické zložky: Turčín charakterizuje Slovákov ako odbojný a hrdý národ a svoje rozhodnutie priviesť domov ako pestúnku Slovenku vysvetľuje takto: „bo spevu na božom svete / nad slovenský nenájdete.“ Tento moment odkazuje na vyzdvihovanie Slovákov (širšie Slovanov) ako spevavého národa, ktoré je jedným zo základných pilierov národno-identifikačných predstáv Slovákov v období národného obrodenia.