RYTMUS

 • je z gréckeho slova rhytmos= tok, prúd
 • je periodické opakovanie, striedanie rovankých, rovnorodných alebo podobných elementov, či javov v časovej alebo priestorovej súvislosti
 • nie je harmonia, súlad, ale je to rozčlenené usporiadanie javu a deja, rozdelené na časi vnímateľné zmyslami:
 • ZRAKOM: deň-noc, farby..
 • SLUCHOM: tikanie hodín, zvuky..
 • OBOMA: - v syntéze
PRIKLADY:
 • v umení: architektúra, výtvarné umenie, hudba, tanec, literatúra..
 • striedanie dňa a noci, tlkot srdca, beh strojov, dýchanie..
 • Rytmus v poézií: pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, prestávok
literárny príklad:

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia,
ponad vysoké hory, ponad šíre polia,
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,
sadli tam za pomedzím, slovenského rodu

 • modré slabiky sú prízučné..takýmto spôsobom sa to opakuje v celej básni.

 • Je to jeden z hlavných znakov, štúrovského sylabického systému (s ktorím prišli Štúrovci)