Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 
 
Zdroj: http://www.infovek.sk/predmety/matem/mater/cd/cdikt/internet/infovek/www.infovek.sk/predmety/chemia/temuc/ae/www/GIF/6_5A.GIF
 
Jednotlivé chemické látky reagujú spolu odlišnou rýchlosťou aj v tom prípade, ak ide o podobné reakcie. Ktoré faktory ovplyvňujú odlišnú rýchlosť chemických reakcií?

 

 

 

Najskôr uvediem, aké podmienky musia byť splnené, aby chemická reakcia vôbec nastala. Objasňuje to zrážková teória.
 
Zrážky medzi časticami musia byť:
  • geometricky účinné
  • energeticky účinné
 

 

 

 

Vplyv koncentrácie na rýchlosť chemickej reakcie
  • rýchlosť chemickej reakcie je tým väčšia, čím je v určitom objeme viac častíc reaktantov (väčšia koncentrácia reaktantov), lebo tým je počet účinných zrážok častíc za určitý čas väčší.
 
Príkladom zámerného ovplyvňovania rýchlosti chemických reakcií zmenou koncentrácie reaktantov sú reakcie niektorých látok s kyslíkom. Acetylén unikajúci z horáka so vzduchom voľne horí. Ak sa však do horáka vháňa pod tlakom spolu s acetylénom kyslík, plameň dosiahne takú veľkú teplotu, že sa môže používať na zváranie kovov. Zmenšenie koncentrácie kyslíka, a tým aj spomalenie, príp. zastavenie priebehu chemickej reakcie, využívame pri hasení požiaru, pričom obmedzujeme alebo zabraňujeme prístup vzduchu k horiacej látke. Reguláciou množstva vzduchu, ktorý vniká do kachlí na tuhé palivá, regulujeme rýchlosť horenia paliva. Potraviny, ktoré sa kazia účinkom zložiek vzduchu, uschovávame vo vákuovom balení.