- patrí do východného bloku a je veľmi .pecifická

- mala úplne iný vývoj ako v západných krajinách

- do polovice 80-tych rokov existovala oficiálne iba jedna mnohonárodná sovietska literatúra

- 16 republík, 260 miliónov ľudí

- písalo sa jedinou metódou = literárna metóda socialistického realizmu

- metódu po 1krát vyu.il Maxim Gorkij v diele Matka

- oficiálna literatúra spracúvala tematiku vojny . na základe čierno-bieleho videnia

- hlavný predstaviteľ . komunista

- písali o robotníckej triede, o komunistickej strane

- objavili sa témy o kolektivizácii

- v Rusku vznikali . kolchozy . dru.stvá

. sovchozy . .tátne majetky

- veľa diel o mláde.i

- 1984 prichádza k zmene vývoja literatúry z dôvodu: Gorbačov, perestrojka

- pod vplyvom perestrojky sa mení literatúra na literatúru jednotlivých národov

- proces trvá do roku 1986 a potom prichádza k novému deleniu literatúry:

1. oficiálna

2. neoficiálna

3. samizdatová

4. emigrač

Boris Pasternak

(1890 -1960)

- ruský prozaik, básnik, dramatik, prekladateľ, nositeľ Nobelovej ceny

- narodil sa v Moskve, otec významný maliar, matka vynikajúca klaviristka. .tudoval filozofiu

na moskovskej univerzite. 1912 . dostal sa do .vajčiarska a Talianska.

Roku 1921 . emigrujú rodičia a jeho sestry. Neemigruje a ostáva v Rusku. Dokonale ovládal

AJ, NJ a FJ. Prelo.il diela klasikov svetovej literatúry

- 1958 . získal Nobelovu cenu za román Doktor .ivago. Vláda mu neumo.nila vycestovať

a prebrať si NC. Vylúčili ho zo zväzku spisovateľov. Kniha nesmela byť v Rusku vydávaná

a. do r.1989

- bol lep.í básnik ako prozaik, lyrika sa prejavila v jeho próze

- bol ovplyvnený symbolizmom a futurizmom

- nedoká.eme ho zaradiť do .iadneho literárneho prúdu . osobitý, svojský, individuálny vývoj

LYRIKA:

- písal ľúbostnú, prírodnú a spoločenskú lyriku

- básnické zbierky: Nad bariérami

.ivot . moja sestra

Témy a variácie

Druhé zrodenie

- poémy . básnické skladby: Rok 1905

Poručík Schmidt

Vzne.ená choroba

EPIKA:

- román: Doktor .ivago

- autobiografia: Môj .ivot

.IVOT . MOJA SESTRA

- odrá.a sa tu február a. október 1917

- nie je to politická zbierka

- príroda má dominantné postavenie

- príroda odrá.a dobro . veľké city k Rusku

- básnická zb. vy.la po r.1990

,,Prejsť poľom e.te neznamená prejsť .ivotom.

DOKTOR .IVAGO

- spoločenský román

- dej od 1903 a. 5-10 rokov po 2. svetovej vojne

- témy: Obdobie pred revolúciou

1. svetová vojna

Veľká októbrová socialistická revolúcia

Občianska vojna

Hospodárska kríza

Obdobie NEPU . elektrifikácia Ruska

2. svetová vojna

- postavy zo v.etkých spoločenských vrstiev, ale vynikajú postavy s V. vzdelaním

- ich osudy sú poprepletané, hovoria názory na marxizmus, revolúciu, socializmus

- postavy sú výnimočné . pre.ívajú hlbokú lásku, obrovské priateľstvo

- postavy sa vyznačujú pacifizmom. Bojujú medzi .ivotom a smrťou.

- dlhé nádherné opisy ruskej prírody . ako báseň v texte

- skladá sa zo 17 častí

- neobvyklá je 9. časť - vo forme zápiskov

- 17. časť . básne doktora .ivaga

- témy: láska, .ivot, príroda

- komplikovaný román

- veľa príbehov, ktoré komplikujú e.te časové a priestorové odbočenia

- v.etko spája 1 my.lienka . revolúcia je správa, ale jej konkrétna realizácia je stra.ná

- hl. postava Juri .ivago . jeho otec známy boháč, dobrák, rodinu opustil, prehýril milióny,

spáchal samovra.du (vyskočil z vlaku)

- Juri sa dostáva k svojim príbuzným . aj matka mu zomrela. U príbuzných nav.tevuje

gymnázium, kde sa stretáva s osudovou .enou Larisou. Vy.tuduje medicínu a o.ení sa

s dcérou svojho pestúna Toňou a hneď, keď sa mu narodí dieťa, narukuje na vojnu. Počas

vojny sa stretne s Larisou (jej matka je Francúzska, otec Belgičan - in.inier, man.el je

revolucionár . Pavel Ontipau). Počas vojny sa do seba zamilujú, ale po vojne sa rozchádzajú.

Ich kroky sa ale znovu stretávajú v občianskej vojne, kde Larisa hľadá svojho mu.a. Juri

nevie na ktorú stranu sa ma pridať . raz k bielogvardejcom a raz k červenogvardejcom.

- Záver: Juri je sklamaný zo v.etkého, čo sa v Rusku stalo. Pochybuje, či bola revolúcia správna. Zomiera na

srdcový infarkt v električke a Lara sa s ním stretáva a. na jeho pohreb

 

Alexander Sol.enicyn

(1918 - e.te .ije v Rusku)

- po skončení .túdií sa stal učiteľom

- zúčastnil sa 2. svetovej vojny. Po vojne ho krivo obvinili, 8 rokov bol v gulagoch . vojnové

tábory, ktoré mali ideologicky zmeniť človeka. Po r. 1956 bol rehabilitovaný.

- r.1973 musel odísť zo ZSSR . odi.iel do USA

- .il so svojou .enou . stal sa .éfom ruského disentu

- 1995 . návrat do Ruska

- zapojil sa do politického .ivota

- nenapísal veľa diel

- 1. dielo:

JEDEN DEŇ IVANA DENISOVIČA

- novela

- nie je členená na kapitoly,

- z pracovného tábora z gulagu, zachytáva 1 deň väzňa 854 v soviet. gulagu . väzeň .uchov .

bývalý vojak červenej armády. Bol väznený za vlastizradu . dostal sa do nemeckého zajatia

a pre.il to => podozrievali ho zo .pioná.e

- gulag je určený len pre politických väzňov a dĺ.ka trestu zále.ala od politických pomerov

a nie od zákonov. Najprv 10 rokov, potom a. 25 rokov

- okrem bývalých vojnových zajatcov - ,,.piónov. sú tam aj maliari, filmári, intelektuáli,

námorníci, kapitán aj skutoční .pióni, skutoční zločinci, ktorí dostali za úlohu, aby strá.ili

týchto politických väzňov

- medzi väzňami je aj 14 ročný chlapec, aj starci

- novela je rámcovaná zobudením o 5. ráno a končí ulo.ením k spánku

- príbeh sa odohráva počas 24 hodín

- ráno nastupuje do práce (vonku je .18 °C). Pracuje ako murár . cíti sa veľmi chorý, ide za

lekárom, lekár ho chorým neuzná

- raňajky sú veľmi slabé

- musia prejsť rôznymi kontrolami, rozdelia sa na pracoviská, na ktorých musia veľa pracovať

- za celodennú prácu dostanú slabú porciu ovsenej ka.e

- večer znovu nekonečné prehliadky, nasleduje slabá večera . podľa vykonanej práce

- po večeri príprava na spánok, obhliadka barakov, potom spánok. Počas noci ich niekoľkokrát

zobudia a kontrolujú

- ukázal tu na stalinovský kult

- ide tu o zlomenie človeka, aby sa podrobil ideológii socializmu

- je tu ukázaná surovosť dozorcov

- je to napísané v 3.osobe sg. bez akýchkoľvek opisov a vysvetľovaní. Je tu dokumentárnym

spôsobom zachytený ka.dý krok .uchava

- priame charakteristiky, rozprávanie je preru.ované spomienkami na svojich blízkych,

obrovskou tú.bou po domove a tú.bami po veľkých ideáloch

RAKOVINA

- vy.la r.1989, písal ju v rokoch 1963-67

- spoločenský román, mnohovýznamový, retrospektívny román

- v Rusku pod názvom: ,,Onkologické oddelenie.

- odohráva sa cez jar . marec 1955

- Ta.kent . pravdepodobne sa tu odohráva dej

- hovorí o .ivote pacientov, lekárov ďal.ieho zdravotného personálu

- po Stalinovej smrti

- ľudia na klinike sú rozdelení na zóny . v 1. sa stretol rehabilitovaný väzeň, ktorý má

zanedbaný nádor, do vy..ej zóny sa dostal podvodom

- na izbu sa dostáva vysoký Rusanov, ktorý pracoval ako kádrovník. 30 rokov udával ľudí

- na 1. izbe sa stretli 2 odli.né svety: 1. svet . my . patria do straníckeho aparátu

2. svet . oni . nič neznamenajú

- prichádza medzi nimi k polemike, lebo bývalý väzeň tvrdí, .e skupina ,,my. sú ľudia, ktorí sú

na príčine v.etkého zla v spoločnosti a skupina ,,oni. trpia kvôli ideológii socializmu

- autor sa stavia na stranu bývalého väzňa

- názov symbolický . rakovina predstavuje nevyliečiteľnú chorobu . ideológiu

- veľa lekárskych výrazov, úvahy o .ivote, ľudskej zodpovednosti, dlhé opisy ruskej prírody

SÚOSTROVIE GULAG

- autorov 8 ročný pobyt v pracovnom tábore. Dokumentárne historické dielo . má veľ

historickú hodnotu

- pohľad na dielo nie je ucelený, lebo nevieme v.etky diela, ktoré napísal v emigrácii

Čingiz Ajtmatov

(1928 v Kirkizsku)

- priniesol magický realizmus

- pí.e po rusky a kirkizsky

- priniesol iný pohľad na sovietsku literatúru

- pochádzal zo .tyroch detí - bol najstar.í

- svetovú slávu získal novelou D.AMILA

- francúzsky dramatik Luis Aragon o nej povedal, .e je to najkraj.í

ľúbostný príbeh na svete, prelo.il ho do francúz.tiny a napísal

k nemu predhovor

- je tu dominantná príroda

- príbeh vydatej .eny D.amily, ktorá odchádza od svojho mu.a, ktorý

le.í v nemocnici a odchádza do dediny so svojou láskou - bratom

svojho man.ela

- rozprávač je chlapec, ktorý nemá ani 15 rokov - stojí na strane

D.amily, má autobiografické prvky

- D.amila = zidealizovaná postava

- vzbúri sa proti tradíciám a predsudkom

- počas vojny a ma prvky lyrizovanej prózy

- témy: boj za slobodu prejavu a obhajoba práva na .ťastie

1. UČITEĽ . novela

- príbeh obetavého učiteľa z obdobia počiatkov kirkizskej vzdelanosti

MATERINSKÉ POLE . novela

- rie.i tu dôsledky vojny na psychiku

ZBOHOM GUĽSARI . niečo medzi novelou a románom

- hovorí o .ivotnom príbehu pastiera

- týmto románom otvoril cestu k modernej próze a nazval ho románom svedomia

BIELA LOĎ . novela

- témy: dobro a zlo

- vyu.ité prvky mytológie

- je tu veľa lyrizovaných postupov

- odohráva sa vysoko v horách uprostred divokej prírody

POPRAVISKO .román magického realizmu

- veľký ohlas, označený ako . román výkrik., zúfalá prosba k občanom proti v.etkému zlému

- hlavný predstavitelia: vlci

- má 2 dejové línie

1. línia:

- predstavuje tragédiu vlčice Akbary jej partnera vlka a malých vĺčat

- túto rodinu ľudia prenasledujú a zničia

- Akbara trpí strachom o svoje vĺčatá presne ako človek a v závere románu zomiera

guľkou pastiera, ktorému uniesla dieťa ako náhradu za svoje

- odsudzuje tu devastáciu prírody, najmä odstrel stepných antilop a odchyt vlkov

- Záver: autor vyslovil my.lienku, .e človek a príroda majú .iť v symbióze

2. línia:

- príbeh bývalého seminaristu ( .tudent teológie ), ktorého vylúčili

- pre voľnomy.lienkárstvo

- .ivotným krédom bolo hľadať v človeku dobro a bojovať proti zlu

- seminarista sa dostane zo spoločnosti zberačov konope

- do tohto deja zasiahne Je.i. Kristus, ktorý ich chce zachrániť od tejto drogy

- prichádza Pontský Pilát, ktorý vedie rozhovor so seminaristom o základných

učeniach .ivota

- záver: seminarista končí ako Je.i., gangstri ho privia.u o strom v stepi a zomiera

- hlavná my.lienka: keď niekto pácha zlo, dovedie ho k tomu spoločnosť

- pre veľmi vyspelého čitateľa

- celá hra je doplnená songmi