1938 . 1995

- prozaik, dramatik, básnik

- narodil sa v Devínskej Novej Vsi

- obesil sa (namý.ľal si, .e má rakovinu)

- mal troch súrodencov (2 sestry), jeho matka sa vydala 3krát, matka ich opustila, vyrastal s

otcom

- otec nemal vzdelanie, skončil 5 tried ľudovej .koly

- matka . alkoholička, sestra ťa.ká alkoholička, druhá sestra utiekla do Kanady

- .túdium: Z. . Devínska Nová Ves, Gymnázium Vazovova, FF UK . slovenčina, literatúra

- po 2 rokoch .túdia sa rozhodol, .e mu nič .kola nedá

- odi.iel do Ostravy do bane (2 roky), po 2 rokoch dostal TBC

- z Ostravy sa vracia so Devínskej Novej Vsi, zobral si Evu, ktorá bola psychicky chorá

- narodila sa mu dcéra Eva, rozhodol sa, .e nebude bývať so svokrovcami a rozhodol sa ísť

bývať do Devínskej do drevenej chatrče

- začal piť (bol liečený dvakrát)

- mal záľubu v psoch . choval dogy

- prozaik európskeho charakteru

- pracoval: filmový scenárista, umelecký redaktor, neskôr umelec na voľnej nohe

- vplyv: Daniel Dufoe, J.J. Rousoau, Kafka, Marcel Prust, Dostojevsky, Homér, James Joyce

- základ: nájsť dobro v človeku

- témy: príroda Devínskej Novej Vsi (Malé Karpaty...), rodinné prostredie, be.ný ka.dodenný

.ivot (autentické príbehy), intelektuálne témy (smrť, dobro, morálka, mravnosť, sloboda)

- v novelách sú prvky: mysticizmu, paródie, grotesky

- ROMÁNY: Narcis, Britva, .edé ru.e, Romaneto, Don Juan, Hudba, Vernosť, Druhý človek,

Rozum, Stratený raj, Krv, Jeseň

- POVIEDKY: Uhorský rok, Hlboký mier, Dni radosti, Panský flám

- ROMÁNOVÉ POVIEDKY: Ur.ula, Rubato, Útek z rodnej obce, Herečky

- BÁSNICKÉ ZBIERKY: Večerná otázka

- DRAMATIK: Armagedon na grbe, Macocha

- NEDOKONČENÉ: Pokus o autoportrét, Kniha pamätí

Rozum . román

82

- ľudia boli ním veľmi nad.ený

- kniha: .Hĺbavý ponor do na.ej reality.

- charakteristika: je veľmi svojský, osobitý, vybočuje zo slovenského priemeru, pripadá

nenormálny, preto.e hlavný hrdina a svet, v ktorom .ije je nenormálny

- hlavný hrdina a rozprávač v jednej osobe je filmový scenárista, ktorého práve prepustili z

nemocnice a vracia sa do Devínskej Novej Vsi (autobiografia)

- pociťuje odpor k v.etkému: k práci, kolegom, susedom, Devínskej, k man.elke, k dcére, ...

- spomína si tu na svojho otca, ktorý pred rokom zomrel na rakovinu

- rozprávač a hlavný hrdina sa nevie vyrovnať s otcovou smrťou

- začne pociťovať smútok za nemocnicou, lebo nemusí nič robiť, nemusí myslieť

- začína mu vadiť be.ný pracovný stereotyp, nechce sa mu písať, nemá nápad na filmový

scenár, ktorý by mu dramaturgia prijala

- sem zasahujú úvahy a my.lienky na jeho otca, rozmý.ľa o tom, .e keď sa stal dospelým,

začal byť rodičom nevďačný a v súvislosti s otcom myslí na jeho smrť a v my.lienkach

hovorí, .e pravdepodobne zomrie na rakovinu ako jeho otec

- s man.elkou sa veľmi háda, 15 ročná dcére je práve v puberte, poháda sa zo svokrovcami a

rozhodne sa ísť bývať do záhradnej chatrče

- rie.i tu niekoľko svojich vzťahov k .enám:

1. k mladému dievčaťu, s ktorým sa zoznámil v kúpeľoch

2. vzťah k Ur.uli . vrahyňa, ktorá zabila svojho mu.a, vrátila sa z väzenia a .ije s jeho

priateľom Jánom Hod.om

3. ku jazykovej redaktorke Bo.idare, zaľúbi sa do nej

- do týchto spomienok na .eny vsúva spomienky na otca, tieto pasá.e sú ovplyvnené Marcelom

Prustom

- spomienky na otca: neman.elský syn, ťa.ké detstvo, vyučil sa za murára

- spomína si na rok 1918 keď Maďari strieľali na Devínsku Novú Ves guľometmi

- spomína ako sa otec prestal učiť po maďarsky

- spomienky končia a vracia sa k tomu .e má tvorivú krízu

- rozhodne sa, .e končí kríza a rozhodne sa napísať filmový scenár:

- Don Juan zo .abokrek

- rozpráva tu príbeh 50 ročného ru.ňovodiča

- ru.ňovodiča zobrazuje ako lascívneho človeka (dvojzmyselný) . zobrazil ho

ako po.iadavku, ktorú mu dala doba

- do postavy Dana Juana vlo.il vlastné milostné vzťahy s 3 .enami (hore) a

najmä sa sústredil na mladú .enu v kúpeľoch

- vzájomné dotyky pova.uje za pokus o znásilnenie

- mladá .ena asi zavolá do kúpeľov brata, začína Dona Juana prenasledovať

- tu končia kapitoly o filmovom scenári

- záver románu: rozmý.ľanie o smrti, preto.e filmový scenárista nenachádza človeka, ktorý by

mohol povedať pravdu o sebe a svete

- sú tu úvahy o samovra.de, charakterizuje ju:

.ako pokus o zlikvidovanie neznesiteľnej prázdnoty.

- záver:

.Môj stav nie je skepsa ani hnev ani zúfalstvo, je to priam smrť, som zabitý človek.

- román sa dá čítať v rôznych rovinách (historický, akčný) . typické znaky postmoderny

- je plný autentičnosti, nadsázky a zveličovania (hyperbolizácia)