1919-Turzovka (Kysuce) . 1960-Partizánske

- nemohol ukončiť gymnáziu kvôli financiám

- pracoval v ilegálnom hnutí počas vojny, dostal sa do väzenie, odtiaľ na východný front

- po skončení vojny začal pracovať na Národnom výbore v Nitre

- náhle zomrel

- témy: príroda, sociálne námety, Kysuce, 2. svetová vojna

- nevenuje sa SNP

- do literatúry vstúpil v roku 1956 dielami a nádychom lyrizovanej prózy = naturizmu

NA BREHU PRIEZRAČNEJ RIEKY . prvý román

- cítiť tu kysuckú prírodu

- hrdinovia sú z tých najchudobnej.ích

POVESŤ O BIELYCH KAMEŇOCH . novela

- má baladický podtext

- je to rozhovor medzi chlapcom, ktorému zomrela matka, a starcom, ktorého prezývajú .Hadí

mu.. . .ije v horách, je samotár

- týchto dvoch ľudí spája ľudská bieda

ČIERNE A BIELE KRUHY . súbor poviedok

- o kysuckej prírode a kysuckej biede

- najvýznamnej.ie diela: Námestie Svätej Al.bety

Mŕtvi nespievajú

NÁMESTIE SVÄTEJ AL.BETY

- román, príbeh dvoch 18-ročných mladých ľudí

- rovnaký príbeh ako Romain Rolland: Peter a Lucia, alebo Ján Otčená.ek: Rómeo, Júlia a tma

- skutočný príbeh . námet čerpá z kroniky mesta Nitra

- po 1 krát rie.i otázku deportácií a .idovstva

- názov . symbolický: v.etky postavy .ijú v blízkosti Námestia Svätej Al.bety

- hlavná my.lienka: láska vo vojne nemá zmysel

- úvod začína slovami:

.Láska je nesmrteľná, neumiera, len ide do hrobu..

- záver románu je tragický

- hlavné postavy: IGOR HAMAR a EVA . .idovka

- cez tieto postavy podáva autor svoje názory na vojnu:

.To len Boh rozdelil ľudí na mu.ov a .eny. Len Boh a poriadni ľudia.

Ale pán Hitler nie . ten vymyslel iné delenie..

- Igor a Eva sa zaľúbia a stretávajú sa vo ve.i kostola, ktorá sa vyníma nad námestím

- keď príde príkaz, aby .idia nosili Dávidovu hviezdu, Igor to Eve zaká.e, tvrdí, .e:

.iba kone sa značkujú.

- Igor tvrdí, .e .ivot je len jeden a je veľmi krátky, a .e v.etko, čo je v .ivote nezmyselné,

neslú.i láske

- Igor roztrhá Evinu hviezdu

- otec Evy spolu s jej strýkom Maxom sú majiteľmi povozníckej firmy

- Max si hviezdu nepri.il na kabát, ale na zadok saka

- nikdy nechodil do parku, začal tam chodiť, a. keď sa objavil nápis:

.Psom a .idom vstup zakázaný.

66

- Max to odmietne, lebo tvrdí, .e pes čítať nevie, a takisto nemusí vedieť čítať ani .id

- nosenie hviezdy ťa.ko zná.a Evin otec, psychicky sa zrúti, rezignuje a čaká na svoj koniec

- tvrdí:

.Nie sú to len Nemci, ktorí rozsievajú medzi ľuďmi nenávisť, ale aj ľudia z Námestia Svätej

Al.bety, ktorí tú.ia po peniazoch a kariére..

- .ltý Dodo, Igorov kamarát z detstva, udáva .idov, ktorí nenosia hviezdu

- za ka.dé udanie dostane 100 korún

- najprv mu to málo vyná.a, ale keď dôjde k zajatiu 34 .idovských rodín, do notesa si zapí.e:

.Je to za 3400 korún..

- holič Flórik arizoval po .idovi holičstvo a na dvere napísal:

..idov neholím a nestrihám.

- neskôr holičstvo predá a vstúpi do Hlinkovej gardy

- Igor chce dať Evu prekrstiť. Kňaz od neho pýta 10 000, Igor sa v.ade sna.í zohnať peniaze,

Evin otec ho síce odmietne, ale Max predá kone a Igorovi dá tieto peniaze. Je u. neskoro,

kňaz sa bojí a odmietne. Igor prichádza za obuvníkom Magu.om, ten mu poradí, aby Evu

ukryl na samote. K tomu nepríde, Evu zatknú pri razii na námestí a odvedú do .koly. Ráno

odtiaľ odchádza 34 .idovských rodín na stanicu, majú ich odviezť do koncentráku. Eva v.ak

s transportom neodchádza, preto.e ju zasiahne dávka zo samopalu, keď chcela odniesť mŕtve

dieťa, aby Nemci neudupali jeho telo. Evin otec spácha samovra.du, takisto aj Max. Igor sa

rozhodne, .e zabije holiča Flórika, pou.ije pri tom .eleznú tyč. Chce spáchať samovra.du,

ale Magu. ho od toho odhovorí.

- je tu zobrazená láska romantická, láska v rodine aj láska k peniazom

MŔTVI NESPIEVAJÚ . román

- odohráva sa počas 2. svetovej vojny

- hlavná my.lienka: boj slovenských vojakov na východnom fronte po boku Nemcov

- Slováci sa pridávajú na stranu Červenej armády

- má 2 dejové línie:

1. .ivot na Slovensku v mestečku Pravno, kde .ijú Slováci aj Nemci

2. východný front

- hlavná postava: poručík Kľak . syn učiteľa v Pravne, rozhoduje sa, či má prejsť na stranu

Rusov aj so svojou jednotkou, nakoniec prejdú na stranu Rusov

- sú tu vynikajúco zobrazené bojové scény

- román je nedokončený