Vypracovala: Mgr. Kristínová

 


 

Zopakujme si:

 

Medzi vnútorné geologické procesy zaraďujeme:

 

 • magmatickú činnosť,

 • horotvornú činnosť,

 • zemetrasenia,

 • premenu hornín.


 

Magmatická činnosť

 

Magmatická činnosť (magmatizmus) predstavuje procesy pod zemským povrchom a na zemskom povrchu, ktoré súvisia s magmoužeravou taveninou. Patria sem procesy vzniku magmy, jej pohybu, postupu do vyšších častí Zeme a na zemský povrch.

 

Magmatickou činnosťou vznikajú:

 

 1. hlbinné vyvreté horniny,

 2. výlevné vyvreté horniny,

 3. sopečné vyvrhliny,

 4. žilné horniny.

 

 

Žilné horniny

 

Žilné horniny sú horniny, ktoré sú v puklinách vyplnené minerálmi. Pukliny v horninách vyplnené minerálmi nazývame žily. Rudné žily sú vyplnené rudnými minerálmi.


 

Rudné minerály

 

Rudné minerály sú minerály, ktoré obsahujú kovy. Rudné minerály vypĺňajú pukliny v horninách – žily. Žily vyplnené rudnými minerálmi. nazývame rudné žily. Rudné minerály sa tvoria v blízkosti hlbinných magmatických telies ochladením pár a plynov.

 

Medzi kovy, ktoré sa nachádzajú v rudných mineráloch, patrí:

 

 • zlato,

 • striebro,

 • pyrit,

 • chalkopyrit,

 • galenit,

 • sfalerit,

 • siderit

 • antimonit.


 

Ako vznikajú rudné žily?

 

 • magma postupne chladne,

 • počas chladnutia unikajú z magmy horúce vodné roztoky, plyny, pary,

 • dostávajú sa do puklín hornín,

 • v puklinách hornín kryštalizujú minerály od okraja smerom do stredu,

 • v strede môžu vznikať drúzy minerálov.Zlato

 

Zlato patrí medzi drahé a vzácne kovy. Vyskytuje sa v rudných žilách, ale aj  jemne rozptýlené v horninách. Najčastejšie sa vyskytuje v podobe zrniek, šupiniek a nugetov. Nugety – väčšie zrnká môžeme nájsť v riečnych nánosoch. Získavajú sa tzv. ryžovaním – preosievaním.

 

Vlastnosti:

Zlato má žiarivú, výrazne žltú farbu, je odolné voči oxidácii. Je nepriehľadné, má kovový lesk. Je mäkké a kujné, bez štiepateľnosti.

 

Výskyt:

Zlato sa v minulosti ťažilo v Kremnici, v súčasnosti sa ťaží v Banskej Hodruši.

 

Využitie:

Zlato sa využíva v klenotníctve na výrobu šperkov, elektronike, v zubnom lekárstve a v sklárstve na pozlacovanie a farbenie skla.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Native_gold_nuggets.jpg

ZlatoGalenit

 

Galenit je rudný minerál, ktorý patrí medzi olovené rudy. Je najvýznamnejšou rudou olova a striebra. Často sa vyskytuje vo forme zrniek, vlákien, alebo vo forme zrnitej masy. Má pekne vyvinuté kryštály.

 

Vlastnosti:

Kryštály galenitu majú olovenú alebo striebrosivú farbu, je nepriehľadný a má kovový lesk. Má dokonalú štiepateľnosť, po údere sa rozpadáva na tvary kociek.

 

Výskyt:

Galenit sa vyskytuje v Banskej Štiavnici, Zlatej Bani, Ochtinej.

 

Využitie:

V minulosti sa kryštály galenitu využívali pri výrobe rozhlasových prijímačov. Olovo sa dnes využíva pri výrobe akumulátorov.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/GalenaFromKansas.jpg/600px-GalenaFromKansas.jpg

Galenit
Sfalerit

 

Sfalerit je minerál, ktorý často vypĺňa pukliny hornín. Patrí medzi zinkové rudy. Sfalerit tvorí kockovité kryštály, ale môže byť aj celistvý a zrnitý.

 

Vlastnosti:

Kryštály sfaleritu sú hnedej, čiernej alebo medovožltej farby. Môže byť aj bezfarebný. Je priesvitný až priehľadný, má mastný až diamantový lesk. Je dokonale štiepateľný.

 

Výskyt:

Sfalerit sa spolu s galenitom vyskytuje v rudných žilách v okolí Banskej Štiavnice, Pezinku, Jasenice a Rožňavy.

 

Využitie:

Zinok sa využíva na povrchovú úpravu železných plechov ako ochrana proti hrdzaveniu.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Sphalerite4.jpg

Sfalerit
Pyrit

 

Pyrit je minerál, ktorý vytvára v horninách drobné zrnká. Môže byť aj celistvý a zrnitý. Často ho môžeme nájsť aj v rudných žilách. Patrí k bežným minerálom vyvretých, usadených aj premenených hornín.

 

Vlastnosti:

Pyrit je bledožltej farby, je nepriehľadný, má kovový lesk. Ľahko si ho môžeme pomýliť so zlatom. Pyrit sa odlišuje od zlata nižšou hustotu a krehkosťou – nie je kujný ako zlato.

 

Výskyt:

Pyrit sa vyskytuje v okolí Banskej Štiavnice, v Slovenskom Rudohorí, v Malých Karpatoch.

 

Využitie:

Pyrit sa využíva najmä v chemickom priemysle.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Pyriteespagne.jpg/634px-Pyriteespagne.jpg

Pyrit
Chalkopyrit

 

Chalkopyrit je minerál, ktorý patrí medzi najdôležitejšie medené rudy. Vytvára kryštály, ktoré sú vzácnosťou. Väčšinou tvorí celistvé agregáty.

 

Vlastnosti:

Chalkopyrit má zlatožltú farbu, často s dúhovými farbami, má kovový lesk. Je nepriehľadný a má slabú štiepateľnosť.

 

Výskyt:

Na Slovensku sa chalkopyrit vyskytuje v okolí Banskej Štiavnice, v Slovenskom Rudohorí, v Nízkych Tatrách.

 

Využitie:

Chalkopyrit sa využíva ako drahý kameň, meď sa používa sa pri výrobe medených plechov a vodičov elektrického prúdu.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Chalkopiryt%2C_Meksyk%2CLos_Lamentos.jpg

Chalkopyrit
Antimonit

 

Antimonit je minerál, ktorý je hlavným zdrojom antimónu. Tvorí sa na hydrotermálnych žilách a v ložiskách, kde sa pôvodná hornina nahradzuje novým materiálom z cirkulujúcich roztokov. Vytvára kryštály, ale vyskytuje sa aj v ihlicovitej, zrnitej a celistvej podobe.

 

Vlastnosti:

Antimonit má olovenú až oceľovosivú farbu s modrastým nádychom, je mäkký. Má kovový lesk, dokonalú štiepateľnosť, je nepriehľadný.

 

Výskyt:

Antimonit sa ťažil u nás v minulosti už od 17. storočia, vyskytoval sa v Malých Karpatoch a v Nízkych Tatrách.

 

Využitie:

Antimonit je dôležitá ruda pre získavanie antimónu. Využíva sa na výrobu zliatin, v pyrotechnike, keramiky, polovodičov, zápaliek a pod.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Antymonit%2CRumunia.jpg/603px-Antymonit%2CRumunia.jpg

Antimonit

 


Siderit

 

Siderit je minerál, ktorý patrí medzi železné rudy. Tvorí kryštály v tvare sploštených kociek, ale aj v celistvej, zrnitej, hroznovitej alebo guľôčkovitej podobe.

 

Vlastnosti:

Siderit má bledožltú, sivú, hnedú, zelenkastú, červenkastú alebo čiernu farbu. Je priehľadný, so skleným perleťovým alebo hodvábnym leskom. Má dokonalú štiepateľnosť.

 

Výskyt:

Siderit sa v minulosti ťažil v Slovenskom Rudohorí, v okolí Rožňavy a Nižnej Slanej.

 

Využitie:

Siderit sa pre obsah železa a pre ľahké hutné spracovanie používa ako železná ruda.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/SideriteBresil2.jpg/596px-SideriteBresil2.jpg

Siderit
Použitá literatúra:

Aubrecht, R. a kol.: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 1998. s. 52 - 53.

Pellant, CH.: Horniny a minerály. Osveta, Martin, 1994, 2000. 256 s.