Vypracovala: Mgr. Miroslava Kristínová


Základné vetné členy sú:
  • podmet,
  • prísudok.


Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy sú:
  • predmet,
  • príslovkové určenie,
  • prívlastok.
 
Príslovkové určenie

Príslovkové určenie je rozvíjací vetný člen, ktorý vyjadruje, za akých okolností sa uskutočňuje dej prísudku.

Rozlišujeme tieto druhy príslovkového určenia:

príslovkové určenie miesta Cestuje domov.
príslovkové určenie času – Cestuje zrána.
príslovkové určenie spôsobu – Cestuje naľahko.
príslovkové určenie príčiny Cestuje pre radosť.Príslovkové určenie príčiny

Príslovkové určenie príčiny vyjadruje, prečo sa dej vyjadrený prísudkom uskutočňuje. Zisťujeme ho otázkami: Prečo? Pre akú príčinu?

Príklady:
Pre nehodu sa cítim previnilo. Prečo sa cítim previnilo? Pre nehodu.
Neprišiel do školy pre chorobu. Prečo neprišiel do školy? Pre chorobu.
Pre názornosť pripravil pomôcky. Prečo pripravil pomôcky? Pre názornosť.
Učiť sa budete pre radosť. Prečo sa budete učiť? Pre radosť.
Smer určujeme pre správnu orientáciu. Prečo určujeme smer? Pre správnu orientáciu.
Skákali sme od radosti z víťazstva. Prečo sme skákali? Od radosti z víťazstva.


Príslovkové určenie príčiny býva vyjadrené:
  • príslovkou,
  • predložkovým pádom podstatného mena.


Príslovkové určenie príčiny vyjadrené vo vete príslovkou:

Cestuje nadarmo.
Stojí tam náročky.