Vypracovala: Mgr. Kristínová

 
 
Prirovnania
 
Prirovnanie je výrazový prostriedok, ktorý porovnáva jeden predmet s iným na základe podobnosti alebo zhodných vlastností.
 
Čo by sme mali vedieť o prirovnaniach?
 
 • Prirovnaním môžeme niečo názornejšie pomenovať.
 • Prirovnaním môžeme zveličiť nejakú vlastnosť.
 • Prirovnania zaraďujeme medzi obrazné pomenovania.
 • Prirovnania často nachádzame v básňach, kde majú umelecký účinok.
 • V prirovnaniach sa uplatňujú spojky ako, sťa, než, ani.
 
 

Príklady prirovnaní:

 

bledý ako stena, vysoký ako jedľa, hladný ako vlk, sladký sťa med, červenšia než jahoda, dupe ani slon, leje ako z krhly, ľahká ani pierko, pevný sťa skala, beží ako divý, pomalý sťa slimák, bystrý ani sokol, čerstvý sťa rybička, lenivý ako voš, chudý sťa trieska, spí ako drevo.

 
 
Príklady prirovnaní v básňach:
 
 1. Mne, ktorý som jedol dievky
ako jahody.
Voňalo mi spod pokrievky
ako na hody.
 
 1. Severák vonia po soli,
more je samá kryha.
Tabak s ním šnupe kapitán.
Nos ako z dela kýcha.
 
 
Cvičenie:
 
Doplň do prirovnania vhodný výraz:
 
kradne ako
ďateľ, jastrab, straka, bocian, vrabec
smädný ako
lev, slon, ťava, žirafa, had
prefíkaná ako
vrana, ovca, sova, líška, veverica
mocný ako
tiger, lev, rys, mačka, hroch
živý ako
zlato, železo, striebro, meď, zinok
letí ako
hviezda, kométa, planéta, mesiac
biely ako
sneh, voda, ľad, dážď, para
 
 
Porekadlá
 
Porekadlo je ustálené slovné spojenie, ktoré obrazne pomenúva nejaký jav. Porekadlo je krátky ľudový výrok, z ktorého neplynie poučenie.
 
Čo by sme mali vedieť o porekadlách?
 
 • Porekadlá výstižne vyjadrujú životnú skúsenosť.
 • Porekadlá nemajú žiadne ponaučenie.
 • Porekadlá v bežnej reči takmer nepoužívame.
 • Porekadlá často nachádzame v rôznych spisovných dielach.
 • Porekadlá vyjadrujú múdrosť a dlhodobú skúsenosť ľudí.
 • Porekadlá vyjadrujú pozorovaciu schopnosť ľudí.
 • Porekadlá majú charakter uzatvorenej vety.
 • Porekadlá väčšinou hodnotia danú situáciu vtipne.
 
 
Čo by sme si mali zapamätať?
 
 • Porekadlá sa veľmi podobajú na príslovia, vyjadrujú síce výstižne životnú skúsenosť, ale nemajú poučný význam. Príslovia majú poučný význam.
 

Príklady porekadiel:

 

Padla kosa na kameň. Mlieko mu tečie po brade. Vyhrávajú mi v bruchu muzikanti. Láska hory prenáša. Akoby jeden druhému z oka vypadol. Akoby hrach na stenu hádzal. Úzka mu je cesta. Každý pes má blchy. Vzal nohy na plecia. Rastie ako z vody. Tá ma ale muchy. Obrátil sa mu chrbtom. Dostal sa z blata do kaluže. Ani prstom nepohol. Ani čerta sa nebojí. Budeš si pätu lízať. Dal si po hlave tancovať.

 
 
Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a skús vysvetliť význam porekadla:
 
 
Ani prstom nepohol.
Bol lenivý, nečinný.
Krvi by sa mu nedorezal.
Veľmi sa zľakol.
Položil ho na lopatky.
Premohol, porazil ho.
Pohol rozumom.
Rozumne, vtipne vyriešil situáciu.
Hádzať hrach na stenu.
Zbytočne hovoriť niečo.
Dral školské lavice.
Chodil do školy.
Predal ho za babku.
Predal ho veľmi lacno.
Má železné nervy.
Je pokojný, nepodlieha panike.
Stál si za slovom.
Dodržal daný sľub, splnil sľub.
 
 
Použitá literatúra:
 
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s. 125 – 126.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, s. 13 -14.