Graf najčastejšie zobrazuje závislosť y = f(x), teda závislosť premenných x y (závislosť dvoch veličín). Os s nezávisle premennou (najčastejšie os x) voláme x-ova súradnica, os so závisle premennou y-ova súradnica.

 

V súčasnosti, pri využívaní informačných komunikačných technológií, si často môžeme zjednodušiť prácu a nemusíme graf prácne rysovať na papier, ale jednoducho si ho vytvoriť v počítači. Je však potrebné si osvojiť postup, správne zadať údaje a vybrať vhodný typ grafu,.... Ukážeme si na príklade:


Lukáš si počas jedného celého dňa zaznamenával každú celú hodinu teplotu vzduchu. Údaje zaznamenal do tabuľky (tab. 1). Vytvor na počítači graf závislosti teploty vzduchu v priebehu dňa. Pozoruj priebeh grafu a odpovedz na tieto otázky:

a) kedy bola teplota vzduchu najvyššia?

b) kedy bola počas dňa teplota vzduchu najnižšia?

c) v ktorých hodinách teplota vzduchu stúpala a od ktorej hodiny naopak klesala?

 


Tabuľka 1: Nameraná teplota vzduchu počas dňa

 

 

 

čas [hod]

teplota [°C]

1:00

1

2:00

1,5

3:00

1,8

4:00

2

5:00

2,7

6:00

3

7:00

3,5

8:00

5

9:00

5,9

10:00

6,5

11:00

9

12:00

12

13:00

13

14:00

14

15:00

13,5

16:00

13

17:00

12

18:00

10

19:00

7

20:00

7

21:00

6

22:00

6

23:00

5

24:00

4

 

Riešenie:

Ideme hľadať závislosť teploty vzduchu od času. Lukáš z nameraných hodnôt vytvoril tabuľku, my z údajov v nej vytvoríme graf:

Otvoríme si program Microsoft Office Excel a skopírujeme do neho tabuľku: označíme si ju a pomocou klávesových skratiek Ctrl+C (v MO Word) a Ctrl+V MS Excel)

martinkovicova


Označíme si tabuľku (celú). Ľavý stĺpec – os x; pravý stĺpec – os y.

 

Vložiť xy (závislosť) xy (závislosť) s hladkými čiarovými a značkami

 

martinkovicova

 

„Vytvorí“ sa nám graf:

martinkovicova

 

Prepíšeme názov grafu:

martinkovicova

 

Podržaním kurzora na niektorom z bodov sa nám zobrazia údaje – čas a teplota vzduchu:

martinkovicova

 

 

Teraz môžeme odpovedať na otázky:

a) Teplota vzduchu bola najvyššia o 14.00 hod.

b) Teplota vzduchu bola najnižšia o 1:00 hod v noci.

 

c) Teplota vzduchu stúpala od 1.00 h v noci do 14.00 hod poobede; od 14.00 hod klesala.Zopakujte si:
1. Počas jedného dňa medzi 8.00 h a 20.00 h zaznamenávaj každé dve hodiny teplotu vzduchu vonku. Z údajov zostav tabuľku a graf závislosti teploty vzduchu od času počas dňa.
2. V ktorú hodinu krivka na grafe vykazuje maximum (najväčšia teplota počas dňa) a kedy minimum (o koľkej si nameral najnižšiu teplotu)?
3. Označ stúpajúcu časť krivky.