Čo je rozhovor?

Rozhovor je najčastejšou formou slovnej (rečovej) komunikácie.

Rozhovor je dialóg dvoch alebo viacerých ľudí.

Na rozhovore sa teda zúčastňujú minimálne dvaja ľudia – autor reči a prijímateľ.

Rozhovor vzniká, keď sa potrebujú dvaja alebo viacerí ľudia o niečom porozprávať.

Rozhovor – dialóg je tvorený replikami, čiže výpoveďami jednotlivých osôb dialógu.

 

V bežných rozhovoroch:

 • téma nebýva jednotná,

 • hovoriaci zvyčajne poznajú situáciu, o ktorej hovoria, preto sa nemusia vyjadrovať celkom presne a nemusia si všetko vysvetľovať.


 

V rozhovore môžeme zaznamenať:

 

 • slovnú komunikáciu zúčastnených osôb,

 • neslovnú komunikáciu zúčastnených osôb.


 

Slovná komunikácia

 

V slovnej komunikácii sa často používajú:

 • zámená,

 • slangové slová,

 • hovorové slová,

 • nedokončené vety.


Pozoruj v ukážke používanie zámen v rozhovore:

Mám také zlé tušenie, Jurko....“

Tušenie? Aké?“

Že nám sem zasa začala chodiť líška kántriť sliepky!“

Ale veď tu máme Bodríka! Ten by ju odtiaľto hnal raz-dva!“

Keby toľko nedrichmal...Ibaže on spí. Stále, v noci aj cez deň.“

Chceš tým niečo povedať?“

Že by bolo najlepšie poslať ho k Zuzke do mesta. Tam môže spať, koľko sa mu zažiada.“

 


 

Pozoruj v ukážke používanie slangových a hovorových slov:

Čo budeme teraz robiť? To sme celý rok makali nadarmo?

Jasnačka, že nie nadarmo! Po vyučku môžeme trsať aj na školáku.“

Ale na školáku nie je zástrčka...“

Odbrzdi sa, kokso! Cédečko je nielen na šťavu, ale aj na batérie...“

Ó-ki...Myslíš si, že by sa na nás prišiel niekto kuknúť?“

Prídu sa kuknúť, ak sa dozvedia o našom vystúpení.“

Na nástenku to nemôžeme vycapiť, učka by nám určite vynadala...“

 


 

Pozoruj v ukážke nedokončené vety:

Ja budem zapisovať...“

Tak fajn! Takže ide Jožo. Daj nový verš...“

Jana, ty si zasa zavalašila...“

Prečo? Veď som to tak musela....!“

A teraz.... Jano otvorí okno a ...“

Nie, ani za svet! Toto nikdy nedám....“

 Neslovná komunikácia

 

Do neslovnej komunikácie pri rozhovore patrí:

 • mimika hovoriacich,

 • gestikulácia hovoriacich,

 • postoj hovoriacich,

 • vzdialenosť medzi hovoriacimi.


Mimika hovoriacich je silným dorozumievacím prostriedkom. Je to výraz tváre, očí hovoriacich. V mimike sa odráža vzťah medzi hovoriacimi, vzťah k predmetu, k rozhovoru, či prostrediu. Mimika človeka je viditeľná len na malé vzdialenosti.

Gestikulácia hovoriacich – pohyby hlavy a rúk. Bez gestikulácie by bola reč človeka neprirodzená.

Postoj hovoriacich pri rozhovore – postoj a držanie tela.

Vzdialenosť medzi hovoriacimi – môže byť rôzna. Blízku vzdialenosť medzi sebou majú hovoriaci, ktorí sa veľmi dobre poznajú, napríklad partneri, rodič a dieťa, príbuzní. Väčšiu vzdialenosť majú pri rozhovore napríklad kolegovia. Najväčšiu vzdialenosť majú pri rozhovore ľudia, ktorí si vykajú, napríklad šéf a podriadený, verejní činitelia, ktorí sa prihovárajú väčšiemu počtu ľudí.Zopakujte si:
1. Čo je rozhovor?
2. Čím je tvorený rozhovor?
3. Aký je rozdiel medzi slovnou a neslovnou komunikáciou?
4. Čo sa často používa v slovnej komunikácii pri rozhovore?
5. Čo zaraďujeme do neslovnej komunikácie?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 2010. s. 18 - 19.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.
Brat, R.: Divadielka z klobúka. SPN- Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2012. 79s.