Každá vedľajšia veta vyjadruje niektorý vetný člen vedľajšej vety. Okrem slovesného prísudku môže byť vedľajšou vetou vyjadrený každý vetný člen. Podľa toho rozlišujeme vedľajšie vety:

 

 • podmienkové

 • prísudkové

 • predmetové

 • príslovkové

 • doplnkové


 

 

Podmetové vedľajšie vety vyjadrujú podmet nadradenej vety. Pýtame sa na ne tak ako na podmet: wer? was?


 

Podľa uvádzacieho výrazu ich delíme na:

 

a) podmetové vety spojkové

b) vzťažné vety

c) nepriame otázky


Napr.


Wer will, kann kommen.

Kto chce, môže prísť.


 

 

Prísudkové vedľajšie vety vyjadrujú menný prísudok nadradenej vety. V hlavnej vete je sponové sloveso a neraz aj odkazovací výraz napr. so – taký, es – to, derjenige – ten.


Napr.


Mein Sohn war derjenige, der mir am meisten geholfen hat.

Môj syn bol ten, ktorý mi najviac pomohol. 

Predmetové vedľajšie vety vyjadrujú predmet nadradenej vety. Pýtame sa na ne ako na predmet holý alebo predložkový. Uvedené sú spojkami dass – že, ob – či, alebo vzťažnými zámenami. K predmetovým vetám patrí aj nepriama reč a nepriama otázka.

 

Napr.

 

Ich denke daran, was er mir gesagt hat.

Myslím na to, čo mi povedal.


 

 

Príslovkové vedľajšie vety vyjadrujú rozličné druhy príslovkového určenia nadradenej vety. Podľa toho rozlišujeme:

 

 • miestne

 • časové

 • spôsobové

 • príčinné vedľajšie vety


 

Príslovkové vedľajšie vety miestne uvádzajú miesto alebo smer deja nadradenej vety. Odpovedajú na otázku wo? kde? woher? odkiaľ? wohin? kam? Uvádzajú ich vzťažné príslovky.

 

Napr.

 

Das Buch war dort, wo ich dachte.

Kniha bola tam, kde som si myslel.


 

 

Príslovkové vedľajšie vety časové vyjadrujú príslovkové určenie času nadradenej vety.

 

Napr.

 

Mein Kind freut sich, wenn wir draußen gehen.

Moje dieťa sa teší, keď ideme von.


 

Rozoznávame tu deje súčasné, predčasné a následné.


Súčasný dej vyjadruje deje prebiehajúce v jednom čase. Pri deji súčasnom ich uvádzajú spojky als - keď, wenn – keď, kedykoľvek, seit – odvtedy čo, solange – pokým.

 

Predčasný dej – platí preň takzvaná časová súslednosť. Vedľajšie vety uvádzajú spojky nachdem – potom, čo, als – keď atď.

 

Následný dej vedľajšej vety po vete hlavnej uvádzajú spojky bevor – skôr než, bis – až kým.


 

 

Príslovkové vedľajšie vety spôsobové vyjadrujú príslovkové určenie spôsobu nadradenej vety. Ďalej sa delia na:

 

 • prirovnávacie vety

 • spôsobové vety prostriedku

 • zreteľové vety

 • restriktívne vety

 • spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja

 • účinkové vety


 

 

Príslovkové vedľajšie vety príčinné vyjadrujú príslovkové určenie príčiny nadradenej vety. Ďalej sa delia na:

 

 • príčinné vety v užšom zmysle

 • účelové vety

 • podmienkové vety

 • prípustkové vety 

Doplnkové vedľajšie vety vyjadrujú doplnok nadradenej vety. Uvádzajú ich spojky wie – ako, dass – že.

 

Napr.

 

Der Mann sah den Dieb, wie er den Schmuck davontrug.

Muž videl zlodeja, ako odnáša šperky.Zopakujte si:
. Ako rozdeľujeme vedľajšie vety podľa vetnočlenskej platnosti?
2. Čo vyjadrujú vedľajšie vety podmetové?
3. Uveďte príklad prísudkovej vety!
4. Medzi aké vety patrí nepriama reč?
5. Ako ďalej členíme príslovkové vedľajšie vety?

Použitá literatúra:
Zmaturuj z nemeckého jazyka.
Themen aktuell 2
Príručná gramatika nemčiny