Rozdelenie podstatného mena

1.Všeobecné - píšeme ich malým písmenom
   Vlastné- píšeme ich veľkým písmenom
2.Konkrétne (hmotné)-dajú sa počítať, môžeme ich chytiť (dom,...)
   Abstraktné(nehmotné)-nedajú sa počítať,nakresliť(hlad, choroba,...)
3.Životné - sú iba v mužskom rode! Vzor :Chlap a hrdina
   Neživotné-Vzor: dub a stroj
4.Hromadné - kolektíva, zahr§ujúce pomenovania, pomenúvajú skupinu rovnakých predmetov, tá skupina sa nedá rozdeliť, vždy v singuláry sú tvorené príponamy : -stvo (ľudstvo), -ina(guľatina), -(č)ie(lístie, malínčie), -ia (generalita), -0 (riad,ľud)
5.Látkové - Nedajú sa počítať, ale iba merať a vážiť, v jednotnom čísle (potraviny, nápoje, nerasty,výrobky,plodiny,...)

Gramatické kategórie