Rovnica je v matematike zápis napr.:

340 + x = 800 . 3

kde:

  • 340 + x je matematický výraz s neznámou x; v našom zápise predstavuje ľavú stranu rovnice

  • = je znak rovnosti

  • 800 . 3 pravá strana rovnice


Riešenie rovnice je postup, ktorým počítame neznámu – v našom prípade x (ale neznáma môže byť označená aj inými písmenkami, napr. a, b, ....Vypočítaním neznámej vypočítame koreň lineárnej rovnice.

 

Lineárna rovnica má vždy len jedno riešenie!


Po vyriešení rovnice vždy prevedieme skúšku správnosti – dosadením vypočítanej neznámej do pôvodnej rovnice. Skúškou správnosti potvrdzujeme, že sa pravá (P) a ľavá strana rovnice (Ľ) rovnajú.


Príklady:

1. Vypočítaj rovnicu: 340 + x = 800 . 3


Riešenie: Pri úprave rovnice sa budeme snažiť o to, aby nám na ľavej strane ostala len neznáma x. Dôležité je si zapamätať, že ak spravíme akúkoľvek úpravu na jednej strane rovnice, musíme ju urobiť aj na druhej strane rovnice. Napríklad, v našej rovnici sa budeme chcieť „zbaviť“ čísla 340 na ľavej strane rovnice, preto 340 odčítame z ľavej strany rovnice (čím nám tam zostane len x; použili sme opačnú operáciu k súčtu), ale súčasne musíme odpočítať 340 aj z pravej strany rovnice.

Matematické operácie, ktoré s rovnicou robíme si zvykneme písať za lomítko za rovnicou (/).


340 + x = 800 . 3 / - 340

(340 + x) – 340 = 800 . 3 – 340

x = 2400 – 340

x = 2060


Skúška správnosti: (dosadzujeme do pôvodného tvaru rovnice: 340 + x = 800 . 3 )

Ľ: (ľavá strana rovnice): 340 + 2060 = 2400

P: (pravá strana rovnice): 800 . 3 = 2400

Ľ = P  (ľavá strana rovnice sa teda rovná pravej, naše riešenie je správne).


2. Vypočítaj rovnicu a sprav skúšku správnosti: 3*x = 20 – 2


Riešenie:

Aby sme sa „zbavili“ čísla 3 na ľavej strane, musíme celú rovnicu deliť číslom 3. (Využívame opačnú operáciu k násobeniu.)

3 . x = 20 – 2 / : 3

(3 . x) : 3 = (20 – 2) : 3

x = 18 : 3

x = 6


Skúška správnosti:

Ľ: 3 . 6 = 18

P: 20 – 2 = 18

Ľ = P


3. Nájdi koreň rovnice x + 26 = 9 : 3 + 37 a urob skúšku správnosti.


Riešenie:

x + 26 = 9 : 3 + 37

x + 26 = 3 + 37

x + 26 = 40 / - 26

x = 40 – 26

x = 14


Skúška správnosti:

Ľ: 14 + 26 = 40

P: 9 : 3 + 37 = 3 + 37 = 40