Root - koreň slova, základ slova, ku ktorému pridávame predpony a prípony a tým tvoríme nové slová


Veľa slov v angličtine je tvorených z latinských koreňov. Tieto slová sa považujú za formálne.


SPECT - vidieť, pozrieť

You should respect your parents. (ctiť, rešpektovať)

The police suspected he was guilty. (domnievať sa, mať podozrenie)

Many people travelled west in America to prospect for gold. (hľadať, pátrať)


 

VERT - otočiť, obrátiť

I tried the new kind of coffee but I soon reverted to my old favourite brand. (vrátiť sa)

Missionaries went to Africa to convert pople to Christianity. (zmeniť vyznanie)

The royal scandal diverted attention from the political crisis. (odvrátiť pozornosť)


 

PORT - niesť, vziať

How are you going to transport your things to the States? (preniesť)

Britain imports cotton and exports wool. (dovážať, vyvážať)

Our opinions are supported by a considerable amount of research. (podporiť)


 

DUC, DUCT - viesť

She was educated at a very small private school. (vzdelávať)

He conducted the orchestra in London. (viesť, dirigovať)

Japand produces a lot of electronic equipment. (vyrábať)


 

PRESS - zatlačiť, tlačiť

She was impressed by his presentation. (očariť, zapôsobiť)

This weather depresses me. (deprimovať)

She always expresses herself very articulately. (vyjadriť, prejaviť)


 

POSE, PONE - umiestniť, položiť

The meeting has been postponed until next week. (odložiť, odsunúť)

The king was deposed by his own son. (zosadiť, zvrhnúť)

The government have imposed a sizeable tax increase. (uložiť, uvaliť)Vo vyššie uvedených príkladoch sme používali základy slov pre tvorbu slovies. Tieto základy sa však dajú použiť aj pre tvorbu podstatných mien a prídavných mien:


sloveso

podstatné meno - osoba

prídavné meno

abstraktné podstatné meno

inspect

inspector

inspecting

inspection

advertise

advertiser

advertising

advertisement

deport

deportee

deported

deportation

introduce

introducer

introductory

introduction

oppress

oppressor

oppressive

oppression

compose

composer

composite

composition

 Zopakujte si:
1. Čo je to root?
2. Vymenujte niektoré "roots" a slová ktoré z nich tvoríme.

Použitá literatúra:
McCarthy, M., O´Dell, F.: English Vocabulary in Use, upper-intermediate. Cambridge University Press, 2001