Ďalšie povinnosti sa týkajú predovšetkým zdravého vývoja a výchovy dieťaťa. Rodičia musia svojim výchovným vplyvom a pôsobením na dieťa zabezpečiť dobrý mravný, citový a rozumový rozvoj dieťaťa. Rovnako sa musia starať o dobrý zdravotný stav a navštevovať (v pravidelných intervaloch) detského lekára. V tomto prípade sa jedná o povinné lekárske prehliadky a povinné očkovania.

 

Rodičia sú až do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa ich právnymi zástupcami. To znamená, že ich zastupujú pri rôznych právnych záležitostiach (napr. pri súdnom konaní, resp. pri správe ich majetku). Zákonný zástupca zastupuje svoju zverenú osobu tak, že dbá na jej dobro a jeho rozvoj (Zákonný zástupca, ktorý má právo nakladať s majetkom zvereného ho nemôže len tak minúť, musí sa starať o jeho zveľadenie a nie premrhanie).

 

Medzi práva rodičov voči dieťaťu patrí aj určenie spôsoby výchovy. Môžu ho vychovávať v istej tradícií a viesť ho k istej viere, ktorú sami určia. Aj v prípade výchovných prostriedkov je voľba na rodičovi. Zákon však zakazuje používať také výchovné prostriedky, ktoré by dieťaťu škodili tak fyzicky (napr. bitie) alebo psychicky (týranie, zneužívanie). Použitá literatúra:
1, Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002, ISBN 80-7358-013-6