V minulej kapitole sme si predstavili manželstvo, jeho vznik, zánik ako aj práva a povinnosti manželov. V dnešnej kapitole si predstavíme právne vzťahy v rodine. Zákon o rodine rodinu nielen definuje, ale stanovuje aj jej formu, rovnako ako aj práva a povinnosti rodičov a samozrejme aj detí. Ako prvá a základná povinnosť, ktorú tento zákon upravuje je tzv. „vyživovacia povinnosť“.

 

Vyživovacia povinnosť je povinnosť, ktorá ukladá povinnosť podporovať finančnými alebo inými prostriedkami osobu, ktorá nie je schopná zabezpečiť si svoje živobytie sama. Jedná sa o povinnosť rodičov voči deťom, ale zároveň aj detí voči rodičom. V prvom prípade musia rodičia podporovať (živiť) svoje deti (tak vlastné ako aj osvojené či adoptované) až po dobu, kedy tieto nebudú schopné živiť sa sami. Povinnosť pretrváva aj vtedy, keď dieťa dosiahne plnoletosť - v prípade, že si dokončujú vzdelanie, alebo sú nezamestnané. Druhý prípad vyživovacej povinnosti je vtedy, keď majú vyživovaciu povinnosť deti voči rodičom. Rodičia môžu byť starší, nemôžu pracovať, respektíve zabezpečiť si sami svoje živobytie. Vtedy musia deti podporovať svojich rodičov a to aj v prípade, že rodičia živú v domove dôchodcov a je o nich postarané. (V prípade, že dôchodok nepokryje náklady na živobytie v domove dôchodcov musí pobyt doplatiť osoba, ktorá má vyživovaciu povinnosť). Vyživovacia povinnosť však neexistuje len medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi manželmi. Títo majú túto povinnosť po dobu trvania manželstva .   Použitá literatúra:
1, Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002, ISBN 80-7358-013-6