Rodina je tam, kde život začína a láska nikdy nekončí.“

Životný cyklus rodiny– sú to jednotlivé štádiá a zmeny, ktoré postihujú rodinu počas jej existencie. Každá rodina je nimi zasiahnutá, nedajú sa obísť a výrazne tieto štádia a zmeny rodinu ovplyvňujú. Menia jej charakter, fungovanie, trvanie,...

 

Rodina spĺňa niekoľko dôležitých funkcií:

a) regulácia sexuálneho správania ľudí,
b) zabezpečenie reprodukcie (obnovovanie, rozmnožovanie) spoločnosti,
c) zabezpečenie socializácie svojich členov,
d) poskytuje svojím členom starostlivosť, ochranu a citovú oporu (zázemie),
e) sprostredkúva sociálne zaradenie svojich členov do spoločnosti,
f) zabezpečenie ekonomickej spolupráce členov rodiny.

Životný cyklus rodiny závisí od typu rodiny. Medzi hlavné štádiá životného cyklu rodiny zaraďujeme:

  • výber manželského partnera,

  • uzavretie manželstva – vznik rodiny,

  • obdobie trvania manželstva a rodiny,

  • zánik rodiny.


Výber manželského partnerapredchádza uzavretiu manželstva, teda ešte pred uzavretím manželstva si vyberáme partnera. Výber partnera sa uskutočňuje buď na základe dohody budúcich manželov, alebo ich rodičov. V moderných spoločnostiach napr. západoeurópskeho typu jediným legitímnym dôvodom na uzavretie manželstva a vytvorenie rodiny je láska partnerov a ich slobodná vôľa.

Vyskytujú sa však v niektorých spoločnostiach aj manželstvá dohodnuté rodičmi alebo inými príbuznými, ale tie sú typické pre tradičné spoločnosti.


V tradičnej, ako aj v modernej spoločnosti sprevádzajú výber manželského partnera rôzne rituály, napr.: pytačky, zásnuby, rôzne formy predmanželského spoločného života partnerov.


PYTAČKY: získanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa. Konali sa zvyčajne až po priezvedoch, ktoré boli prvým predbežným zisťovaním súhlasu so svadbou, ešte bez účasti mládenca.


ZÁSNUBY: zásnuby sú sľubom, že budúcnosť bude patriť partnerom, ktorí sa ľúbia a chcú spoločne žiť. V prípade, že plánujú svoj vzťah časom spečatiť zväzkom manželským, zásnuby môžu byť vhodnou formou, ako vyjadriť nielen svojej vyvolenej, ale aj okoliu, že to so vzťahom myslí muž vážne.


FORMY PREDMANŽELSKÉHO SPOLUŽITIA: nemanželské spolužitie


Rodina vzniká uzavretím manželstva. Uzavretie manželstva (a teda vznik rodiny) je v každej spoločnosti spojené s náboženským, spoločenským alebo štátnym obradom. Uzavretím manželstva partneri preukazujú svoju spoločenskú zrelosť, preberajú na seba záväzky, zodpovednosť voči všetkým členom rodiny.


Obdobie trvania manželstva sa dá rozdeliť na tri fázy:


1. obdobie trvania manželstva pred narodením detí obdobie prispôsobovania sa partnerov jeden druhému, hľadania spoločnej cesty, spoločných hodnôt, vytvárania domácnosti,...

2. obdobie výchovy detíveľmi dôležité obdobie, pretože manželia sa starajú o deti, zabezpečujú ich výchovu,... Je to často veľmi náročné obdobie v živote rodiny, neraz rodiny prechádzajú krízami, ktoré môžu viesť aj k rozpadu rodiny.

3. obdobie po odchode detí v istom zmysle pokojnejšie obdobie, ubúdajú starosti o výchovu detí, ale môžu sa pridružiť choroby, problémy so starobou,...